סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר קיץ
ק1082642001כלכלה ציבוריתשיעורה13:3016:45003 זאב סגל נפתליפרופ' ברכמן יוסף
ד"ר עידה יורם
ק1082641901סמינר פרקטיקום מיזמים חברתייםסמינרה17:0020:00203 נפתליד"ר בולס יוסף
ק1082641701ניהול אסטרטגישיעור פרופ' כרמלי אבי
ק1082642002כלכלה ציבוריתתרגילו09:0012:00003 זאב סגל נפתליד"ר עידה יורם
ק1082666601בחינת גמר