סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
מדיניות ציבורית למובילי מדיניות
סמסטר פתיחה (קיץ תשע"ט)
1082641101יסודות הכלכלה (קורס מרוכז)שיעור גב' ויזל אזארי שגית
1082641102יסודות הכלכלהתרגיל מר טויטו שאול