סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב'1041110002הדרכה במאגרי מידעשיעור
ב'1041220901יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתשיעורג08:3010:00201 נפתליד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
תרגיל + כתיבה אקדמית
ב'1041220902יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילב11:0013:00208 נפתליגב' בן-חיים שיראל
ב'1041220903יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילג10:0012:00207 נפתליגב' בן-חיים שיראל
ב'1041220904יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילג10:0012:00205 נפתליגב' ליפשיץ גל
ב'1041220905יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילד08:3010:00106 נפתליגב' וקנין דנה
ב'1041220906יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילד08:3010:00107 נפתליגב' קולר שיר
ב'1041220907יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילד10:0012:00106 נפתליגב' וקנין דנה
ב'1041220908יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתתרגילד10:0012:00107 נפתליגב' קולר שיר
ב'1041110701ריבוד ואי שוויוןשיעורד12:0013:30101 נפתליפרופ' אלון סיגל
ב'1041110702ריבוד ואי שוויוןתרגילד13:4514:45107 נפתליגב' ליפשיץ גל
ב'1041110703ריבוד ואי שוויוןתרגילד13:4514:45205 נפתלימר תבל עופר
ב'1041110707ריבוד ואי שוויוןתרגילד13:4514:45110 נפתליגב' רבינוביץ רותם
ב'1041110704ריבוד ואי שוויוןתרגילד15:0016:00107 נפתליגב' ליפשיץ גל
ב'1041110705ריבוד ואי שוויוןתרגילד15:0016:00205 נפתלימר תבל עופר
ב'1041110706ריבוד ואי שוויוןתרגילד16:0017:00205 נפתלימר תבל עופר
ב'1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורב08:3011:00201 נפתליגב' זסלבסקי אינה
ב'1009155502מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילג08:1509:45318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155503מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים-תרגילג10:0012:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155504מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילג14:0016:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155505מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה08:0010:00318 נפתלימר בכר אוריה
ב'1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורג12:0015:00201 נפתליגב' זסלבסקי אינה
ב'1009155507מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילד12:0014:00318 נפתליגב' כץ לאה
ב'1009155508מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילד14:0016:00318 נפתליגב' כץ לאה
ב'1009155509מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה10:0012:00318 נפתליגב' כץ לאה
ב'1009155510מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה12:0014:00318 נפתליגב' כץ לאה
ב'1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורד13:0016:00201 נפתליגב טליתמן מיכל
ב'1009155512מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילא10:0012:00318 נפתלימר בכר אוריה
ב'1009155513מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילא12:0014:00318 נפתלימר בכר אוריה
ב'1009155514מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילב10:0012:00318 נפתלימר מנס איתי
ב'1009155515מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילב12:0014:00318 נפתלימר מנס איתי
קורסי תשתית
ב'1041261801אוכלוסייה וחברהשו"תג16:0019:00210 נפתליד"ר ששון יצחק
ב'1041261601הגירה וחברהשו"תב10:0013:00210 נפתליד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
ב'1041261101מגדר וחברהשו"תב13:0016:00003 זאב סגל נפתליפרופ' מנדל הדס
שנה ב' - קורסי חובה
ב'1041229001תיאוריה באנתרופולוגיהשו"תה16:0017:30101 נפתליד"ר פוראני חאלד
ב'1041338906שיטות מחקר כמותיותשיעורא12:0014:00210 נפתליפרופ' מנדל הדס
ב'1041338907שיטות מחקר כמותיותתרגילא14:0016:00318 נפתליגב' רבינוביץ רותם
ב'1041338908שיטות מחקר כמותיותתרגילא14:0016:00מ005 נפתלימר רול יואב
ב'1041338909שיטות מחקר כמותיותתרגילא14:0016:00315 נפתלימר שומרון ארז
ב'1041338910שיטות מחקר כמותיותתרגילא16:0018:00318 נפתליגב' רבינוביץ רותם
ב'1041338911שיטות מחקר כמותיותתרגילא14:0016:00א302 ספריה מדה"חגב' ספורטס שרון
שנה ג' - קורסי חובה
ב'1041310201חברה בישראלשיעורד14:0017:00101 נפתליד"ר הרפז יוסי
קורסי בחירה
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ב'1041359301אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקהשו"תא13:0016:00108 נפתלימר בן אלול אלעד
ב'1041359001מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהשו"תד17:0019:30204 נפתליד"ר הרפז יוסי
ב'1041358001סוציולוגיה של חציית גבולשו"תד10:0013:00110 נפתליפרופ' מזרחי ניסים
ב'1041358801וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותשו"תג13:0016:00425 נפתליד"ר שרון סמדר
ד"ר חסאן שרף
קורסי חוגים אחרים**
ב'1085265101The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatשיעורד10:0012:00011 ברגלסד"ר קמפף רונית
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותשיעורה16:0018:00001 וובד"ר להד כנרת
ב'0662310301שיח דיגיטלישיעורא14:0016:00326 גילמןד"ר וייסמן כרמל
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערשיעורה08:0010:00326 גילמןד"ר יובל גוז'נסקי
• מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
סמינרים סמסטריאלים
ב'1041381201ארגונים ואי שוויון חברתיסמינרב12:0016:00107 נפתליפרופ' קלב אלכסנדרה
ב'1041452301מדינת הרווחה ואי שוויון מגדריסמינרא16:0020:00422 נפתליפרופ' מנדל הדס
ב'1041382901הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערביסמינרב16:0020:00425 נפתליפרופ' רבינוביץ דני