סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
החוג ללשון העברית
$לימודי התואר הראשון
לימודי חובה שנה א' (מסגרת 120)
אב0614140401הדקדוק הערבי וזיקתו לעבריתמר טל קיטנפלון
שו"תד10:00-08:00זום -מטלה
•תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס זה.
•תלמידים שלמדו ערבית יפנו ליועץ החוג כדי לבדוק
•אפשרות לפטור מהקורס.
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
•שיעור זה זהה לשיעור 'הלשון העברית לתקופותיה'
א'0614140301קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00זום -מטלה
•שיעור זה הוא חלופה לתרגיל 'הלשון העברית לתקופותיה'
ב'0614140302קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00102 רוזנברגמטלה
•שיעור זה הוא חלופה לתרגיל 'הלשון העברית לתקופותיה'
א'0614140901ביבליוגרפיה ומאגרים דיגיטלייםפרופ' משה מורגנשטרן
תרגילג10:00-08:00זום -מטלה
א'0614243401סמנטיקהד"ר ורד סיידון
שו"תג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
•ניתן ללמוד את הקורס 'סמנטיקה' גם בשנה ב'.
א'0614140501ניקוד עבריגב' עינב פלק
שיעורב18:00-16:00זום -מטלה
א'0614140501ניקוד עבריגב' עינב פלק
שיעורד16:00-14:00זום -מטלה
א'0614140701תחביר עבריגב' עינב פלק
שיעורד18:00-16:00זום -מטלה
ב'0614140702תחביר עבריגב' עינב פלק
שיעורב14:00-12:00209 רוזנברגמטלה
ב'0614140502ניקוד עבריגב' עינב פלק
שיעורב12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
ב'0614140502ניקוד עבריגב' עינב פלק
שיעורד12:00-10:00102 רוזנברגמטלה
קורסי מגוון שנה א' (מסגרת 444)
•מקטגוריה זו חובה לבחור 4 ש"ס (2 ש"ס שיעור ו- 2 ש"ס תרגיל)
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשר
שיעורב16:00-14:00001 וובמטלה
א'0627101102תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' אריג' חוריה
תרגילג16:00-14:00105 רוזנברגמטלה
א'0627101105תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' נעמה גדרון
תרגילד18:00-16:00105 רוזנברגמטלה
א'0627101106תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' ענבל קופרוסר
תרגילה12:00-10:00209 רוזנברגמטלה
לימודי חובה שנה ב' (מסגרת 120)
א'0614300401לשון ימי הבינייםד"ר חנן אריאל
שיעורב14:00-12:00106 רוזנברגמטלה
א'0614243701לשון חכמים א': דקדוקד"ר חנן אריאל
שו"תג16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
ב'0614243801לשון חכמים ב': קריאת טקסטיםד"ר עמנואל מסטיי
שו"תג18:00-16:00204 ספריה רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'לשון חכמים ב': קריאת טקסטים' הקורס:
•'לשון חכמים א': דקדוק'
א'0614216001דקדוק לשון המקרא א': תורת ההגהד"ר חנן אריאל
שו"תב16:00-14:00209 רוזנברגמטלה
ב'0614216101דקדוק לשון המקרא ב': תורת הצורותד"ר עמנואל מסטיי
שו"תב16:00-14:00106 רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'דקדוק לשון המקרא ב' - תורת הצורות' הקורס:
•'דקדוק לשון המקרא א' - תורת ההגה'
א'0624300101מבוא לארמית מדוברתפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורא18:00-16:00104 רוזנברגמטלה
א'0624300101מבוא לארמית מדוברתפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורג18:00-16:00104 רוזנברגמטלה
•חובה להשתתף בשיעור אחד משני השיעורים:
•ארמית מקראית או מבוא לארמית מדוברת.
•ניתן לבחור בשיעור השני כשיעור בחירה.
קורסי אנגלית: שיעורי חובה (מסגרת 777)
•לנרשמים החל משנה"ל תשפ"ב חובה להשתתף במהלך התואר
•בשני שיעורים בשפה האנגלית בהיקף 4 ש"ס. תלמידים
•שהשלימו חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו
•שיעורי בחירה בהיקף זה.
א'0614600301Contemporary research1: Academic Reading in Englishפרופ' משה מורגנשטרן
שיעורד12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
שיעורי בחירה שנים ב'-ג' (מסגרת 225)
•במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 8 ש"ס ממבחר
•השיעורים להלן:
אב0614310101מבוא לארמית גליליתפרופ' משה מורגנשטרן
שיעורד14:00-12:00204 ספריה רוזנברגמטלה
א'0624600301אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריהד"ר אנבסה טפרה
שיעורא14:00-12:00105 רוזנברגמטלה
א'0614215901הוראת הדקדוקד"ר עינת גונן
שיעורב12:00-10:00104 רוזנברגמטלה
א'0624100101השפות השמיות: מבט השוואתיד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורב20:00-18:00105 רוזנברגמטלה
א'0624100101השפות השמיות: מבט השוואתיד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורד20:00-18:00105 רוזנברגמטלה
•שיעור זה זהה לשיעור 'מבוא לבלשנות שמית'
ב'0614300501חקירות והכרעות בלשון - קורס בשיתוף צוות האקדמיה ללשון העבריתד"ר עינת גונן
סדנהא18:00-16:00זום -מטלה
ב'0624300201ארמית חדשה מדוברת וכתובהפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורא18:00-16:00107 רוזנברגמטלה
ב'0624300201ארמית חדשה מדוברת וכתובהפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורג18:00-16:00107 רוזנברגמטלה
ב'0614301301התגבשות התקן בעברית החדשה: הלכה למעשהד"ר עינת גונן
שיעורב12:00-10:00104 רוזנברגמטלה
ב'0612200401לשון המקרא וסגנונוד"ר טליה סוצקובר
שו"תא12:00-10:00106 רוזנברגמטלה
ב'0612170601נוסחים ותרגומים של המקראפרופ' יונתן בן דב
שו"תא16:00-14:00001 רוזנברגמטלה
#שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
#(מסגרת 225)
ב'0614600801תחביר לשון המקראד"ר ורד סיידון
שיעורג16:00-14:00104 רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'תחביר לשון המקרא' הקורס 'תחביר עברי'.
ב'0614600701קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלהד"ר אילת קמינצקי
שיעורד12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
קורסי "חיבור אישי" (מסגרת 229)
•ניתן ללמוד עד 8 ש"ס מקטגוריה זו באישור היועץ.
•ניתן לבחור בשנים ב'-ג' באחד מקורסי הבחירה שהחוג מציע
•או בקורסי שפה זרה בתאום עם יועץ החוג.
א'0641110401מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומיד"ר לנגוט דפנה
שיעורג14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0723201201יזמות בחינוךפרופ' ימיני מירי
שו"תה16:00-14:00332 שרתמטלה
ב'0641110501רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוחד"ר ג'רמי פוגל
סדנהד18:00-16:00207 (תוכנית אופקים) רוזנברגמטלה
סמינריונים (מסגרת 360)
•התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
•יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
•ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים.
•תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
•השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
•תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחו
אב0614350201סוגיות בעברית המדוברת - מעבדהד"ר עינת גונן
סמינרב14:00-12:00104 רוזנברגמטלה
אב0614400101שיטות מילונאות בעברית ובשפות השמיותפרופ' משה מורגנשטרן
סמינרב20:00-18:00זום -מטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
אב0614400501להגים ורבדים בעברית המקראד"ר עמנואל מסטיי
סמינרג14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
אב0614477001דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיותפרופ' יחזקאל מוצפי
סמינרג20:00-18:00208 ספריה רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
א'0614400201הכתובות העבריות מימי בית ראשוןד"ר חנן אריאל
סמינרג12:00-10:00211 רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
א'0614476901עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינוד"ר ורד סיידון
סמינרג16:00-14:00102 רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו' הקורס
•'סמנטיקה'
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
א'0614400401סוגיות מתקדמות בלשון חז"לד"ר עמנואל מסטיי
סמינרג18:00-16:00204 ספריה רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
ב'0614400701שיח עברי דבור - תחביר, אינטראקציה ומחוות גוףד"ר לאון שור
סמינרא20:00-18:00זום -מטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
ב'0624413101בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיותד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרב20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
ב'0624413101בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיותד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרד20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
ב'0614476801אתגרים בחקר העברית המדוברתד"ר עינת גונן
סמינרג12:00-10:00002 רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
ב'0614400801גלגולי מבנה ומשמעות בעבריתד"ר ורד סיידון
סמינרג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
•סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
ב'0614100001בחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא 00:00- מטלה
•בתום שנת הלימודים הראשונה חייבים תלמידי החוג ללשון
•העברית לעמוד בבחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא.
$לימודי התואר שני
#שיעורים וסמינרים לתואר שני (מסגרת 620)
שיעורים לתואר שני
•במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
•בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.
א'0699400301העברית הנורמטיבית בת-ימינופרופ' חיים כהן
שיעורב16:00-14:00102 רוזנברגמטלה
א'0699401001הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננופרופ' חיים כהן
שיעורב18:00-16:00102 רוזנברגמטלה
א'0614600301Contemporary research1: Academic Reading in Englishפרופ' משה מורגנשטרן
שיעורד12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
ב'0614600801תחביר לשון המקראד"ר ורד סיידון
שיעורג16:00-14:00104 רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'תחביר לשון המקרא' הקורס 'תחביר עברי'.
ב'0614600701קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלהד"ר אילת קמינצקי
שיעורד12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
ב'0699404001לשון השידורגב' רות אלמגור-רמון
סדנהד18:00-16:00זום -מטלה
•דרישת קדם לקורס 'לשון השידור' הקורס:
•'עריכה נורמטיבית א'
ב'0699403501עריכת טקסטים אקדמייםד"ר ברק דן
סדנהד20:00-18:00זום -מטלה
•דרישת קדם ל'עריכת טקסטים אקדמיים': הקורס
•'עריכה נורמטיבית א'
סמינריונים לתואר שני
•במסגרת התואר השני ניתן להשתתף גם בסמינרים מהתואר
•הראשון בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס
אב0614350201סוגיות בעברית המדוברת - מעבדהד"ר עינת גונן
סמינרב14:00-12:00104 רוזנברגמטלה
אב0614400101שיטות מילונאות בעברית ובשפות השמיותפרופ' משה מורגנשטרן
סמינרב20:00-18:00זום -מטלה
•סמינר מחקרי - חובה לתלמיד תואר שני בחוג
•להשתתף בסמינר מחקרי אחד במהלך התואר
אב0614400501להגים ורבדים בעברית המקראד"ר עמנואל מסטיי
סמינרג14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
אב0614477001דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיותפרופ' יחזקאל מוצפי
סמינרג20:00-18:00208 ספריה רוזנברגמטלה
אב0614510901קבוצת מחקר לקראת מאמר - חקר העברית החדשהד"ר עינת גונן
הדרכה אישית00:00- מטלה
•הרישום מותנה בריאיון עם המרצה.
א'0614400201הכתובות העבריות מימי בית ראשוןד"ר חנן אריאל
סמינרג12:00-10:00211 רוזנברגמטלה
א'0614476901עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינוד"ר ורד סיידון
סמינרג16:00-14:00102 רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו' הקורס
•'סמנטיקה'
א'0614400401סוגיות מתקדמות בלשון חז"לד"ר עמנואל מסטיי
סמינרג18:00-16:00204 ספריה רוזנברגמטלה
ב'0614400701שיח עברי דבור - תחביר, אינטראקציה ומחוות גוףד"ר לאון שור
סמינרא20:00-18:00זום -מטלה
ב'0614476801אתגרים בחקר העברית המדוברתד"ר עינת גונן
סמינרג12:00-10:00002 רוזנברגמטלה
ב'0614400801גלגולי מבנה ומשמעות בעבריתד"ר ורד סיידון
סמינרג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
ב'0624413101בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיותד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרב20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
ב'0624413101בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיותד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרד20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
א'0614490501בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון המקרא ולשון חז"ל 00:00- מטלה
ב'0614490601בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א : ימה"ב והעברית בת זמננו 00:00- מטלה
•תלמידי המסלול העיוני נדרשים לבחינות הביבליוגרפיה.
•הרישום לבחינות נעשה במזכירות החוג עד שבועיים לפני
•מועד קיומן.
א'0699401201בחינת בקיאות לתלמידי סגנון ועריכה ותלמידי עריכה לשונית 00:00- מטלה
•תלמידי מסלול סגנון ועריכה נדרשים לבחינה זו בנוסף
•לשתי בחינות הביבליוגרפיה.
בלשנות שמית
#לימודי התואר הראשון
לימודי חובה (מסגרת 120)
אב0614140401הדקדוק הערבי וזיקתו לעבריתמר טל קיטנפלון
שו"תד10:00-08:00זום -מטלה
•תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס זה.
•תלמידים שלמדו ערבית יפנו ליועץ החוג כדי לבדוק
•אפשרות לפטור מהקורס.
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
א'0614140301קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00זום -מטלה
ב'0614140302קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00102 רוזנברגמטלה
א'0624100101השפות השמיות: מבט השוואתיד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורב20:00-18:00105 רוזנברגמטלה
א'0624100101השפות השמיות: מבט השוואתיד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורד20:00-18:00105 רוזנברגמטלה
•שיעור זה זהה לשיעור 'מבוא לבלשנות שמית'
א'0614140901ביבליוגרפיה ומאגרים דיגיטלייםפרופ' משה מורגנשטרן
תרגילג10:00-08:00זום -מטלה
קורסי אנגלית: שיעורי חובה (מסגרת 777)
•לנרשמים החל משנה"ל תשפ"ב חובה להשתתף בשני שיעורים
•בשפה האנגלית בהיקף 4 ש"ס במהלך התואר. תלמידים
•שהשלימו חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו
•שיעורי בחירה בהיקף זה.
א'0614600301Contemporary research1: Academic Reading in Englishפרופ' משה מורגנשטרן
שיעורד12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
שיעורים תיאורטיים/שיעורי בחירה (מסגרת 225)
א'0624600301אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריהד"ר אנבסה טפרה
שיעורא14:00-12:00105 רוזנברגמטלה
א'0627112001פונטיקהד"ר אוון גרי כהן
שיעורב14:00-12:00001 וובמטלה
א'0627112001פונטיקהד"ר אוון גרי כהן
שיעורד14:00-12:00001 וובמטלה
א'0624600201הערבית של דובאי ושל האמירויותד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורב18:00-16:00209 רוזנברגמטלה
א'0624600201הערבית של דובאי ושל האמירויותד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורד18:00-16:00209 רוזנברגמטלה
•שיעור מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
א'0641110401מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומיד"ר לנגוט דפנה
שיעורג14:00-12:00278 גילמןמטלה
ב'0612200401לשון המקרא וסגנונוד"ר טליה סוצקובר
שו"תא12:00-10:00106 רוזנברגמטלה
ב'0612170601נוסחים ותרגומים של המקראפרופ' יונתן בן דב
שו"תא16:00-14:00001 רוזנברגמטלה
ב'0641110501רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוחד"ר ג'רמי פוגל
סדנהד18:00-16:00207 (תוכנית אופקים) רוזנברגמטלה
שפות (מסגרת 227)
אב0624110801געז למתחיליםד"ר אנבסה טפרה
שו"תא12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
אב0624300601געז למתקדמיםד"ר אנבסה טפרה
שו"תג12:00-10:00204 ספריה רוזנברגמטלה
אב0624300301אמהרית למתחיליםד"ר אנבסה טפרה
שיעורג14:00-12:00204 ספריה רוזנברגמטלה
א'0624300101מבוא לארמית מדוברתפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורא18:00-16:00104 רוזנברגמטלה
א'0624300101מבוא לארמית מדוברתפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורג18:00-16:00104 רוזנברגמטלה
ב'0624300201ארמית חדשה מדוברת וכתובהפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורא18:00-16:00107 רוזנברגמטלה
ב'0624300201ארמית חדשה מדוברת וכתובהפרופ' יחזקאל מוצפי
שיעורג18:00-16:00107 רוזנברגמטלה
קורסי מגוון (מסגרת 444)
•מקטגוריה זו חובה לבחור 4 ש"ס
•יש לבחור אחד משני המבואות להלן:
•מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')
א'0612100701מבוא למקרא א'פרופ' יונתן בן דב
שיעורא14:00-12:00280 גילמןמטלה
ב'0612100801מבוא למקרא ב'פרופ' יונתן בן דב
שיעורא14:00-12:00280 גילמןמטלה
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשר
שיעורב16:00-14:00001 וובמטלה
א'0627101102תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' אריג' חוריה
תרגילג16:00-14:00105 רוזנברגמטלה
א'0627101105תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' נעמה גדרון
תרגילד18:00-16:00105 רוזנברגמטלה
א'0627101106תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' ענבל קופרוסר
תרגילה12:00-10:00209 רוזנברגמטלה
שיעורים לתואר שני (מסגרת 630)
א'0624600201הערבית של דובאי ושל האמירויותד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורב18:00-16:00209 רוזנברגמטלה
א'0624600201הערבית של דובאי ושל האמירויותד"ר לטיציה צ'רקווליני
שיעורד18:00-16:00209 רוזנברגמטלה
א'0624600301אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריהד"ר אנבסה טפרה
שיעורא14:00-12:00105 רוזנברגמטלה
סמינריונים (מסגרת 360 ב"א ו- 661 מ"א)
אב0614477001דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיותפרופ' יחזקאל מוצפי
סמינרג20:00-18:00208 ספריה רוזנברגמטלה
ב'0614400701שיח עברי דבור - תחביר, אינטראקציה ומחוות גוףד"ר לאון שור
סמינרא20:00-18:00זום -מטלה
ב'0624413101בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיותד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרב20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
ב'0624413101בין שפה למחשבה: התפתחויות לקסיקאליות בשפות השמיותד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרד20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
ב'0624413201Israel's Linguistic Landscapes: Palestinian Arabic Varietiesד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרב18:00-16:00זום -מטלה
ב'0624413201Israel's Linguistic Landscapes: Palestinian Arabic Varietiesד"ר לטיציה צ'רקווליני
סמינרד18:00-16:00זום -מטלה
•הסמינר נלמד בשפה האנגלית
ב'0612433001קריאה באורית: התנ"ך האתיופי של ביתא ישראלפרופ' דלית רום-שילוני
סמינרג18:00-16:00208 ספריה רוזנברגמטלה
•דרישת קדם ל'קריאה באורית: התנ"ך האתיופי': הקורס
•'געז למתחילים'