סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
המגמה הפסיכוביולוגית
שנה א'- שיעורי חובה
א'0103000401שימוש אתי בחיות מעבדה**שיעור ד"ר הרלב מיקי
•חובה למי שעבודת המ.א. שלו בבעלי חיים
א'1071448001שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדהשיעורג14:0016:00214 שרתמר ביקובסקי ליאור
ב'1071488001שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגיתשיעורג12:0014:00107 נפתליד"ר ברק בועז
א'1071464401קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםשיעורה14:0016:00214 שרתפרופ' ברק שגב
ב'1071464401קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםשיעורה14:0016:00214 שרתד"ר ברק בועז
א'0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורב16:0018:00014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
א'0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורד16:0019:00014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
ב'1071480901פסיכופרמקולוגיהשיעורג10:0012:00210 נפתליפרופ' ברק שגב
שנה ב'- שיעורי חובה
א'0455223701מבוא לנוירוביולוגיהשיעורב08:0010:00005 בריטניהפרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
אב1071484001קולוקוויום ב'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםשיעורה14:0016:00214 שרת
א'1500200501מבנה המוחשיעורא16:0018:00005 בריטניהד"ר תבור עידו
ב'1500200501מבנה המוחשיעורא08:0010:00005 בריטניהד"ר תבור עידו
א'1500200601מבנה המוח-מעבדהמעבדהה14:0016:00 ד"ר תבור עידו
ב'1500200601מבנה המוח-מעבדהמעבדהה12:0014:00 ד"ר תבור עידו
שיעורי בחירה**
•יש לקחת 4 ש"ס מהקורסים ברשימה
ב'1071434601שיטות מחקר וסטטיסטיקהשיעורב10:0012:00004 נפתליד"ר שחר ניצן
ב'1071434602שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה18:0020:00318 נפתלי
ב'1071434603שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה16:0018:00318 נפתלי
א'1071483601תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםשיעורה08:3010:00מ005 נפתלימר רוזנבאום דוד
א'0491322501ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונקשיעורג16:0018:00105 שרמןמר כהן רוני
א'1501100501מבוא לנוירוביולוגיה מערכתיתשיעורג10:0013:00223 (אולם ברגר) גילמןד"ר בלינדר פבלו
ד"ר יובל ניר
פרופ' ברק שגב
ב'1501100801הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונקשיעורג16:0018:00002 רוזנברגמר מישר שחוח
א'0164110001ביוכימיהשיעורג10:0013:00 ד"ר שניצר אדית
א'0164110001ביוכימיהשיעורה08:0012:00 ד"ר שניצר אדית
א'1501102201מדע: הטוב, הרע והמכוערשיעורג14:0016:00112 דן-דודד"ר תום שינברג
א'1501101501הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ ניקולה מג'יו
ב'1501101601הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריותשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ' הנדלר תלמה
א'1501101701שיטות מחקר במדעי המוח הקלינייםשיעורב09:0012:00102 דן-דוד
ב'1501101901נוירופסיכיאטריהשיעורד08:0010:00112 דן-דודמר בירן יפתח
סמינרים אמפיריים**
• יש לבחור סמינר אחד במהלך הלימודים
אב1071454001השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורותסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' בן-אליהו שמגר
א'1071482701מנגנונים נוירוביולוגייםוהתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהולסמינרה12:0014:00425 נפתליפרופ' ברק שגב
ב'1071482701מנגנונים נוירוביולוגייםוהתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהולסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' ברק שגב
א'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהסמינרד14:0016:00426 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' מוכמל רועי
א'1071365801היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות**סמינרא14:0016:00205 נפתליד"ר ברק בועז
ב'1071365801היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר ברק בועז
א'1071800001הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתיתסמינרד10:0012:00420 נפתליד"ר בן עמי ברטל ענבל
ב'1071800001הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתיתסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר בן עמי ברטל ענבל