השלמה
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
תכנית ההשלמה
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
א'1110414401הדרכה בספריה**תרגיל00:00-
•המפגש יתקיים 10.10 09-11 בחדר 127
א'1110414402הדרכה בספריה**תרגיל00:00-
•המפגש יתקיים 19.10 בשעה 9-11 בחדר 127
א'1110612901מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והיבטים משפטיים וחוקיים*שיעור00:00- ד"ר כץ כרמית
•סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים
•11.10, 18.10 ,25.10, בשעות 08:30-16:30
ב'1110112901מדינת הרווחה בישראלשיעורד10:00-08:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110613101המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמותשו"תד10:00-08:00118פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110612801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורד16:00-14:00127ד"ר צור נוגה
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00001מר אשמן תמיר
ב'1110223601קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימאשיעורד16:00-14:00001ד"ר פלדמן גיא
ב'1110210201המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישייםשו"תד18:00-16:00001עו"ד מורן שמואל
ב'1110613001הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית**שיעור00:00- ד"ר אבו-ריא השאם
•סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים בחופשת סמסטר ב' 16.6-18.6
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00016ד"ר קורניק גליה
ב'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00121ד"ר קורניק גליה
א'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00016ד"ר קורניק גליה
ב'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00121ד"ר קורניק גליה
א'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00017ד"ר פרומר דפנה
ב'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00150ד"ר פרומר דפנה
א'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00017ד"ר פרומר דפנה
ב'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00150ד"ר פרומר דפנה
א'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00150גב' פרקר אילת
ב'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00122גב' פרקר אילת
א'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00150גב' פרקר אילת
ב'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00122גב' פרקר אילת
אב1110610801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר קורניק גליה
אב1110610802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר פרומר דפנה
אב1110610803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' פרקר אילת
לימודי שנה ב'
קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
א'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00015ד"ר מרקוביץ אורלי
ב'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00121ד"ר מרקוביץ אורלי
א'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00124גב' הירש נירה
ב'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00124גב' הירש נירה
א'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00017ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00125ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00015ד"ר מרקוביץ אורלי
ב'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00121ד"ר מרקוביץ אורלי
א'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00124גב' הירש נירה
ב'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00124גב' הירש נירה
א'1110727101ע"ס בתחום מגדרשיעורב16:00-14:00017ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110727101ע"ס בתחום מגדרשיעורב16:00-14:00125ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
אב1110710801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר מרקוביץ אורלי
אב1110710802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' הירש נירה
אב1110710803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
לימודי התואר השני
נא ראו פירוט דרישות בפרק "אודות ומבנה תכנית הלימודים"
בתואר השני בידיעון. לפירוט הקורסים נא ראו
במסלול אינטגרטיבי - מערכת שעות
קורסי חובה כלליים לתואר השני שנה ב' - מסגרת 620
1110410501בחינת פטור באוריינות מחקרית** 00:00-
•בחינת פטור באוריינות מחקרית חובה לסיים עד סוף שנה א' במוסמ
•מועדי הבחינה: 8.10, 21.12, 25.1
מסגרת 628
א'1110414601פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורב12:00-10:00055ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110414602פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורד10:00-08:00128פרופ' פלד עינת
ב'1110414603פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורב16:00-14:00118ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב'1110414604פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורב18:00-16:00118ד"ר סולימני-אעידן יפית
לכותבי תיזה בלבד - חובה לבחור סדנת תיזה אחת בסמ' א' ואחת ב'
מסגרת 627
• תנאי מעבר מסדנה ב' לסדנה ג' ציון 80 בסדנה ב'
א'1110460021סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות -הטרוגניסדנהב10:00-08:00250פרופ' סויה רבקה
ב'1110460121סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-הטרוגניתסדנהב10:00-08:00250פרופ' סויה רבקה
א'1110460020סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00007ד"ר שילה גיא
ב'1110460120סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00009ד"ר שילה גיא
א'1110460022סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות-איכותניתסדנהב12:00-10:00012פרופ' פלד עינת
ב'1110460122סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-איכותניתסדנהב12:00-10:00219פרופ' פלד עינת
א'1110460023סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00257ד"ר אבו-ריא השאם
ב'1110460123סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00257ד"ר אבו-ריא השאם
א'1110414801מבוא למחקר איכותני**שיעורב10:00-08:00118פרופ' פלד עינת
•לכותבי תיזה איכותנית
לימודי שנה ג'
קורסי חובה כלליים לתואר השני בשנה ג'
מסגרת - 628
חובה על כולם לבחור קבוצה אחת - אשכול 2 - מסגרת 628
א'1110452301התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00015גב' שי שרית
א'1110452302התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00120גב' פנחסי בתיה
א'1110452303התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00016ד"ר קורניק גליה
א'1110452304התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00008ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110452305התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00121ד"ר קורין-לנגר נורה
א'1110452306התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00053ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב'1110452307התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00122ד"ר קורין-לנגר נורה
ב'1110452308התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00053ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
עם תיזה - ממשיכים בהתאם לתיזה בשנה ב'
מסגרת 627
א'1110460201סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00013ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110460201סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00257ד"ר טרטקובסקי יבגני
א'1110460202סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00214פרופ' בנימיני יעל
ב'1110460202סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00250פרופ' בנימיני יעל
א'1110460203סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב10:00-08:00008פרופ' גינזבורג קרני
ב'1110460203סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב10:00-08:00008פרופ' גינזבורג קרני
•אחת לשבועיים
א'1110460301סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב12:00-10:00257פרופ' ליכטנטריט רונית
ב'1110460301סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00012פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110460302סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב14:00-12:00122פרופ' פלד עינת
ב'1110460302סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00125פרופ' פלד עינת