מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0431308601אקולוגיה של חברותשיעורב14:0016:004 פרופ' בלמקר יונתן
0431308602אקולוגיה של חברותתרגילב16:0018:000 מר בובה יחזקאל
0400100101בטיחותהדרכה אישיתו08:0012:300 ד"ר פראג גלי
פרופ' פרנקל דן
0421412901ביולוגיה מולקולרית למתקדמים עולם הרנ"אשיעורד09:0012:003 פרופ' קאופמן גבריאל
0431460301ביוסטטיסטיקהשיעורד10:0012:004 פרופ' גפן אלי
פרופ' הולצמן רועי
ד"ר שפיגל אור
0431460301ביוסטטיסטיקהשיעורה14:0015:000 פרופ' גפן אלי
פרופ' הולצמן רועי
ד"ר שפיגל אור
0431460302ביוסטטיסטיקהתרגילה15:0016:000 מר פרייס בלום שלמה
0411321501בשר מתורבת ותחליפי בשר מהצומחשיעורב12:0014:002 ד"ר נחמן יפתח
פרופ' אוהד ניר
0411325001גישות לפורמולציה בהגנת צמחי יבולשיעורב09:0011:002 ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר שדה ניר
0491322501ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונקשיעורג16:0018:002 מר כהן רוני
0453338801הנדסת נוגדניםשיעורה10:0012:002 פרופ' בנהר איתי
0431389601זיהוי מינים בעידן הגנטי - כלים יישומייםמעבדה 2 פרופ' הושון דורתה
ד"ר ברונשטיין עמרי
2172331501כתיבה מדעית לתלמידי מדע החייםשו"תה12:0014:000 גב' הרייט רובין
0431462701מבוא לתוכנת Rשו"ת 3 ד"ר לוי אופיר
0421381601מבוא לביולוגיה מבניתשיעורא12:0013:004 פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
0421381601מבוא לביולוגיה מבניתשיעורד10:0012:000 פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
0421381602מבוא לביולוגיה מבניתתרגילא13:0014:000 מר כספי עידו
0431461601מאקרואקולוגיהשיעור 3 פרופ' מאירי שי
0453339501נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה א'שיעורג10:0011:001 פרופ' סגל גיל
0453439501נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה ב'שיעורג10:0011:001 פרופ' סגל גיל
0431310901סמינר מחקרי - מסלול אקולוגיהסמינרא14:0016:002 פרופ' בלמקר יונתן
0453410501עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיהשיעורג16:0018:002 פרופ' גזית אהוד
0411461501פרקים נבחרים במדעי הצמח ב'שיעורג09:0011:002 ד"ר ספיר יובל
ד"ר גרונטמן מיכל
0452311701שיטות בביולוגיה מולקולרית ותאיתשיעורד12:0014:002 ד"ר ברזל עדי
ד"ר מאיו ליאור
פרופ' אשרי אורי
פרופ' לדרקרמר חררדו
0453339701נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א'שיעורב08:0009:002 פרופ' קופייק מרטין
0453439701נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב'שיעורב08:0009:002 פרופ' קופייק מרטין
0491322101נושאים נבחרים בנוירוביולוגיהסמינרה14:0015:002 פרופ' רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0421499801סמינר מחקר בביוכימיה א'סמינרב10:0012:002 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901סמינר מחקר בביוכימיה ב'סמינרב10:0012:002 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהסמינרב09:0010:002 פרופ' לדרקרמר חררדו
0440499901סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהסמינרב09:0010:002 פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר חגי צחי יצחק
0411499801סמינר מל"מ א' במדעי הצמחסמינרג11:0012:002001 הגן הבוטניד"ר יעקובי יפתח
0411499901סמינר מל"מ ב' במדעי הצמחסמינרג11:0012:002001 הגן הבוטניד"ר יעקובי יפתח
0431499801סמינר מל"מ א' בזואולוגיהסמינרד12:0013:002 ד"ר לוין ערן
0431499901סמינר מל"מ ב' בזואולוגיהסמינרד12:0013:002 ד"ר לוין ערן
0491499801סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיהסמינרה15:0016:002 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן
0491499901סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיהסמינרה15:0016:002 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן