מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0431383301אקולוגיה אבולוציוניתשיעורג12:0015:003 ד"ר בן-עמי פרידה
0431338001אקולוגיה התנהגותיתשיעורב11:0014:003 פרופ' לוטם ארנון
ד"ר שפיגל אור
0453410301אקולוגיה מיקרוביאליתשיעורה10:0012:002 פרופ' גופנא אורי
0411356101ביולוגיה של האבקהשיעורג09:0011:000 ד"ר ספיר יובל
0421413001ביולוגיה מולקולרית של ממברנותשיעורב12:0014:002 פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר פראג גלי
0431461301הבסיס המדעי לשמירת הטבעשיעורב14:0017:003 פרופ' דיין תמר
0452312301כלים בביואינפורמטיקהשיעורא13:0015:002 גב' חלאבי קרן
2172331506כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החייםשו"תה12:0014:000009 שרמןד"ר נועה הלוי
2172331509כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים MAשו"תב12:0014:000009 שרמןד"ר אסתר לופטין
0491356601מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברישו"ת 2 פרופ' פרנקל דן
ד"ר מורבינסקי דינורה
ד"ר בלינדר פבלו
0421381501מידול מערכות ביולוגיותשיעורא09:0012:003 פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' אלדר אביגדור
0431462101מיומניות מחקרשיעורד08:1510:002 ד"ר דורצ'ין נטע
0421312801ממולקולות לתאים : ראשית החיים על כדור הארץ ומעברשיעורב16:0018:002 פרופ' בן-טל ניר
ד"ר קסל עמית
0411358701מעבדה חישובית - ניתוח נתוי ריצוף עמוק בעידן הגנומישיעורא10:0013:003 מר גליק ליאור
0491425101נושאים מתקדמים בדימות מוח האדם ד10:0012:002 פרופ' שינברג תום
ד"ר תבור עידו
0440312601נושאים נבחרים במערכת החיסון המולדת והדבקות נגיפיותשיעורה14:0016:002 פרופ' בכרך ערן
0400420401סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטיתסמינרב12:0013:001 פרופ' מירוז איתי
ד"ר מרוז יסמין
0400600001עקרונות סטטיסטיים בניסוייםשיעורד11:0014:005 ד"ר לוי סיגל
0400600002עקרונות סטטיסטיים בניסוייםתרגילה08:0010:000 ד"ר סעד יערה
0421381101פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטןשיעורב14:0016:002 ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר מאיו ליאור
ד"ר פדלר קראוני ורד
ד"ר פראג גלי
0411315601פיזיולוגיה ופתולוגיה של תוצרת מאוחסנתשיעור 2 פרופ' אוהד ניר
0491600001שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיהשיעורג10:0012:000 פרופ' אשרי אורי
0453339101תהליכי הפרדה לתוצרים ביולוגייםשיעורא10:0012:002 ד"ר ויין יריב
0411312201תכנות בשפת Python לביולוגייםשיעורד16:0019:003 פרופ' מירוז איתי
פרופ' הדני לילך
מר בגה דרר
0453339701נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א'שיעורב08:0009:002 פרופ' קופייק מרטין
0453439701נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב'שיעורב08:0009:002 פרופ' קופייק מרטין
0491322101נושאים נבחרים בנוירוביולוגיהסמינרה14:0015:000 פרופ' רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0421499801סמינר מחקר בביוכימיה א'סמינרג10:0012:000 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901סמינר מחקר בביוכימיה ב'סמינרג10:0012:000 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהסמינרא09:0010:000 פרופ' לדרקרמר חררדו
0440499901סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהסמינרא09:0010:000 פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר חגי צחי יצחק
0411499801סמינר מל"מ א' במדעי הצמחסמינרג11:0012:002001 הגן הבוטניד"ר יעקובי יפתח
0411499901סמינר מל"מ ב' במדעי הצמחסמינרג11:0012:002001 הגן הבוטניד"ר יעקובי יפתח
0431499801סמינר מל"מ א' בזואולוגיהסמינרד12:0013:002 ד"ר לוין ערן
0431499901סמינר מל"מ ב' בזואולוגיהסמינרד12:0013:002 ד"ר לוין ערן
0491499801סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיהסמינרה15:0016:002 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן
0491499901סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיהסמינרה15:0016:002 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן