מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0542439101מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חוםשיעורד16:00-14:00003 -מקלטכיתות הנדסהדר ברמק איליה
0542439102מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חוםמעבדהד19:00-16:00003 -מקלטכיתות הנדסהדר ברמק איליה
0542442201תכן הנדסי: מבוא ושיטותשו"תג20:00-16:00102 רוזנבלטתוכנהפרופ' רייך יורם
0542422201תורת המבניםשו"תד16:00-14:00134וולפסוןפרופ' פוקס משה
0542422201תורת המבניםשו"תג20:00-18:00120וולפסוןפרופ' פוקס משה
0542435101הנדסה ימיתשיעורא18:00-16:00118וולפסוןד"ר טולדו ירון
0542435101הנדסה ימיתשיעורד18:00-16:00008כיתות הנדסהד"ר טולדו ירון
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510500101משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליותשיעורו12:00-09:00102 רוזנבלטתוכנהפרופ' מלמד בוריס
0510500301מתמטיקה בדידהשיעורג19:00-16:00104תוכנהד"ר תמו יצחק
בית הספר להנדסה מכנית (0540)
0540500001סמינר מחלקתיסמינר00:00-
0540500101שיטות מתמטיות בהנדסהשיעורב18:00-15:00120וולפסוןפרופ' הררי יצחק
מר מורנו זיו
0540540001תורת האלסטיותשיעורג18:00-15:00120וולפסוןפרופ' הררי יצחק
0540550001מעבר חום - הולכהשיעורד19:00-16:00406וולפסוןפרופ' טייטל יהודה
0540630801מערכות דינמיות וכאוסשיעורא19:00-16:00120וולפסוןפרופ' שוקף יאיר
0540630901שכבות גבולשיעורג19:00-16:00205כיתות הנדסהד"ר האושטיין הרמן
0540633001זרימה במאגרי גז טבעישיעורא18:00-15:00008כיתות הנדסהדר רבינוביץ אבינועם
0540661001אופטימיזציה מרובות מטרותשיעורב20:00-17:00134וולפסוןד"ר מושיוב עמירם
0540599901פרוייקט (מסלול ללא תיזה) 00:00-
0540999901עבודת גמר 00:00-
התכנית להנדסת סביבה (0545)
0545511001אנרגיה סולריתשיעורה19:00-16:00120וולפסוןפרופ' קריבוס אברהם
0545540101טיפול בפסולת מוצקהשיעורד20:00-17:00103כיתות הנדסהמר ניסים אילן