• שימו לב, ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט לשנת תשפ"א:
  • סמסטר א': יום ב', 26/04/2021, י"ד באייר תשפ"א
  • סמסטר ב': יום א', 12/09/2021, ו' בתשרי תשפ"ב
  • קורסים שנתיים: יום א', 12/09/2021, ו' בתשרי תשפ"ב

  • יש להגיש את העבודות למזכירות התכנית.

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0659305601מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)ד"ר לין חלוזין דברתבחינת בית מועד א: 27/01/2021 בשעה: 13:15 ; פרסום מטלה: 24/01/2021 בשעה: 09:15
מועד ב: 03/03/2021 בשעה: 13:15 ; פרסום מטלה: 28/02/2021 בשעה: 09:15