• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית10464002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב' מועד א: 08/07/2021 בשעה: 16:50 ; תאריך לקיחה 08.07.2021 שעת לקיחה 14:20
מועד ב: 12/08/2021 בשעה: 16:50 ; תאריך לקיחה 12.08.2021 שעת לקיחה 14:20
עבודה10464003גישות פסיכולוגיות-חברתיותב'22/07/202115:00
עבודה10464007ניהול משא ומתןב'05/07/202115:00
בחינה10464008מבחן פטור מסדנת גישור 8.6.21ב'08/06/202113:00
עבודה10464103גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקיםב'24/06/202115:00
עבודה סמינריונית10844011דה-הומניזציה מעודנת ובוטהב'12/09/202115:00
עבודה סמינריונית10844204סכסוכים לאומיים ובינלאומייםב'12/09/202115:00
עבודה סמינריונית10844214המשפחה -סכסוכים במשפחה ויישובםב'12/09/202115:00
עבודה10844227מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכיםב'15/07/202115:00
בחינה10844230צדק מאחהב'02/07/202109:0030/07/202109:00
עבודה10844240מגדר ויישוב סכסוכיםב'03/08/202115:00
עבודה10844428משחקים שיתופיים ולא שיתופייםב'13/07/202115:00
עבודה10845555עבודה מסכמתב' מועד א: 01/06/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 06.05.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה סמינריונית10844425התערבויות לשינוי עמדות בסכסוך עיקשבא12/09/202115:00