מס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0400600001עקרונות סטטיסטיים בניסוייםב'26/06/201909:0004/08/201909:00
0421338001שיטות בביולוגיה מבנית ב'ב'08/07/201909:0028/07/201909:00
0421381101פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטןב'03/07/201909:0014/08/201909:00
0421381501מידול מערכות ביולוגיותב'10/07/201914:0018/08/201909:00
0421413001ביולוגיה מולקולרית של ממברנותב'07/07/201914:0008/08/201914:00
0431312801אקולוגיה מרחבית : תיאוריות וכליםב'01/07/201909:0012/08/201909:00
0431383301אקולוגיה אבולוציוניתב'23/06/201909:0031/07/201909:00
0431461301הבסיס המדעי לשמירת הטבעב'17/06/201909:0007/08/201909:00
0440312501ביולוגיה של התא למתקדמים : תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלותב'23/06/201909:0031/07/201909:00
0453339101תהליכי הפרדה לתוצרים ביולוגייםב'18/06/201914:0024/07/201909:00
0453410301אקולוגיה מיקרוביאליתב'11/07/201909:0023/08/201908:30
0455151001ביולוגיה של התאב'28/07/201914:0001/09/201909:00
0455151002ביולוגיה של התאב'28/07/201914:0001/09/201909:00
0455151301מבוא לביולוגיה ב'ב'07/07/201909:0008/09/201909:00
0455151302מבוא לביולוגיה ב'ב'07/07/201909:0008/09/201909:00
0455151401מבוא לביולוגיה ג'ב'08/08/201909:0013/09/201908:30
0455151402מבוא לביולוגיה ג'ב'08/08/201909:0013/09/201908:30
0455151501מיקרוביולוגיה - השלמהב'07/07/201909:0008/09/201909:00
0455151701פיזיולוגיה - השלמהב'08/08/201909:0013/09/201908:30
0455152101ביולוגיה מולקולרית של צמחיםב'25/06/201909:0031/07/201909:00
0455156201כימיה אורגניתב'27/06/201914:0002/08/201908:30
0455156202כימיה אורגניתב'27/06/201914:0002/08/201908:30
0455156501כימיה פיסיקליתב'25/07/201914:0001/09/201914:00
0455156502כימיה פיסיקליתב'25/07/201914:0001/09/201914:00
0455156701כימיה אורגנית לביוטכנולוגיםב'27/06/201909:0002/08/201908:30
0455180601סטטיסטיקהב'18/06/201909:0015/07/201909:00
0455180602סטטיסטיקהב'18/06/201909:0015/07/201909:00
0455180603סטטיסטיקהב'18/06/201909:0015/07/201909:00
0455180701פיסיקה ב'ב'21/07/201909:0015/09/201909:00
0455181701פיסיקה א'ב'03/07/201914:0013/08/201909:00
0455181702פיסיקה א'ב'03/07/201914:0013/08/201909:00
0455252301מעבדה במיקרוביולוגיהב'23/06/201909:0012/08/201909:00
0455253601אבולוציהב'30/06/201914:0008/08/201914:00
0455253602אבולוציהב'30/06/201914:0008/08/201914:00
0455254804ביוכימיהב'16/07/201909:0018/08/201909:00
0455254901ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהב'10/07/201909:0021/08/201909:00
0455254902ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהב'10/07/201909:0021/08/201909:00
0455255401מיטוכונדריות : חיים, מחלות ומוותב'02/07/201909:0014/08/201909:00
0455255501אובדן תוצרת חקלאית: מנגנונים ופתרונותב'11/06/201902/07/201909:00
0455255601ניהול משאבי קרקע ומים בחקלאותב'12/07/201908:3020/08/201909:00
0455258001מיקרוביולוגיהב'20/06/201914:0022/07/201909:00
0455258002מיקרוביולוגיהב'20/06/201914:0022/07/201909:00
0455268801אימונולוגיה כלליתב'04/07/201914:0015/08/201909:00
0455277607אורינות מדעיתב'07/07/201914:0004/08/201909:00
0455277608אוריינות מדעיתב'07/07/201914:0004/08/201909:00
0455277609אוריינות מדעיתב'12/07/201908:3004/08/201909:00
0455277610אוריינות מדעיתב'07/07/201914:0004/08/201909:00
0455277901תכנות במטלב למדעי המוחב'23/07/201914:0023/08/201908:30
0455280501הכרת עולם הצומחב'14/07/201914:0019/08/201914:00
0455280601חסרי חוליות למתקדמיםב'19/06/201909:0024/07/201909:00
0455281201בעלי חיים בתנועהב'27/06/201909:0026/07/201908:30
0455336301ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליותב'01/07/201909:0002/08/201908:30
0455351601מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוחב'02/07/201909:0013/08/201914:00
0455368601אימונולוגיה כללית מעבדהב'02/06/201926/06/201909:00
0455383201פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפולב'17/07/201909:0023/08/201908:30
0466400301מבוא לבטיחות וביטחון מזוןב'05/07/201908:3025/07/201909:00
0466400701תזונה ובריאות הציבורב'12/07/201908:3021/08/201909:00
0466401001חקלאות על סף מדברב'21/07/201909:0018/08/201909:00
0466401501נוטריגנומיקה ובטחון תזונתיב'19/07/201908:3023/08/201909:00
0491356601מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכבריב'22/09/201909:0024/10/201909:00
0491600001שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיהב'30/06/201914:0008/08/201914:00