א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב'16/06/201909:0023/07/201909:00
בחינה10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'27/06/201909:0006/08/201909:00
בחינה10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב'14/07/201909:0016/08/201909:00
עבודה10852635אוריינות חדשותב'14/07/201909:00
עבודה10852651The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatב'14/07/201909:00
עבודה10852654מנפצי המיתוסיםב'14/07/201909:00
עבודה10853069שיח ציבורי, דיון דליברטיבי ושיתוף הציבור בעידן של תקשורת מקוב'14/07/201909:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'14/07/201909:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'14/07/201909:00
עבודה10854309גישות וכלים לחקר האינטרנטב'14/07/201909:00
עבודה סמינריונית10854316ייצוא קולנוע: התקבלות הקולנוע הישראלי והפלסטיני בחו"לב'
עבודה סמינריונית10854443השפעה חברתית והשלכותיהב'
עבודה10854446תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטליב'14/07/201909:00
עבודה10854601Advertising and the Digital Ageב'17/03/201909:00
בחינה10857777בחינת גמר תואר שניב'02/06/201914:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבא
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבא
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבא14/07/201909:00