א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10411107ריבוד ואי שוויוןב'24/06/201909:0002/08/201909:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'30/06/201909:0007/08/201909:00
בחינה10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב'20/06/201909:0026/07/201909:00
בחינה10412611מגדר וחברהב'12/07/201909:0020/08/201909:00
בחינה10412616הגירה וחברהב'17/07/201909:0018/08/201909:00
בחינה10412618אוכלוסיה וחברהב'04/07/201909:0004/08/201909:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב' מועד א: 30/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותב'09/07/201909:0012/08/201909:00
עבודה10413580סוציולוגיה של חציית גבולב'14/07/201909:00
עבודה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותב'21/07/201909:00
בחינת בית10413590מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהב' מועד א: 22/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 26/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 23.08.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10413593אנתרופולוגיית רשתב'01/08/201909:00
עבודה סמינריונית10413812ארגונים ואי שוויון חברתיב'
עבודה סמינריונית10413829הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערביב'
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתב'14/07/201909:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותב'14/07/201909:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'14/07/201909:00
עבודה10414258מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורךב'14/07/201909:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'14/07/201909:00
עבודה10414287תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20ב'14/07/201909:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםב'30/07/201909:00
עבודה סמינריונית10414523מדינת הרווחה ואי שוויון מגדריב'
עבודה סמינריונית10414536צדק חלוקתי, גיוון ומוביליות**ב'