א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10411107ריבוד ואי שוויוןב'25/06/201809:00
בחינת ביניים10411107ריבוד ואי שוויוןב'29/04/201812:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'01/07/201809:00
בחינה10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב'22/06/201809:00
בחינה10412611מגדר וחברהב'05/07/201809:00
בחינה10412614רפואה וחברהב'15/07/201809:00
בחינה10412616הגירה וחברהב'18/06/201809:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב'27/06/201809:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותב'10/07/201809:00
בחינת בית10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתב'18/07/201809:00
עבודה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותב'16/07/201809:00
בחינת בית10413590מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהב'12/06/201809:00
עבודה10413591הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתיתב'16/07/201809:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'16/07/201809:00
עבודה10414258מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורךב'16/07/201809:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'16/07/201809:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהב'16/07/201809:00
בחינת בית10414287תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20ב'01/07/201809:00
בחינת בית10414434הרצון לחיות: סוציולוגיה ורפואה מונעתב'13/06/201809:00