א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרחוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה01/02/201814:0015/04/201814:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'סוציולוגיה01/02/201809:0011/03/201814:00
עבודה10844227מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכיםא'חקר סכסוכים01/02/201809:00
בחינה10113303כלכלה מוניטרית בישראלא'כלכלה01/02/201809:0002/03/201809:00
בחינה10114716ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציותא'כלכלה04/02/201814:00
בחינה10514005שיטות מחקר איכותניות למתקדמיםא'לימודי עבודה04/02/201814:00
בחינה10520010סוגיות בלימודים אסטרטגייםא'לימודי ביטחון04/02/201809:00
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורטא'/פסיכולוגיה04/02/201809:0011/03/201814:00
בחינה10824046משפט חוקתי ואתיקה ציבוריתא'מ. ציבורית04/02/201814:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'תקשורת04/02/201809:0009/03/201809:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'כלכלה05/02/201809:0016/03/201809:00
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה05/02/201809:0009/03/201809:00
בחינת בית10715519זיכרון אנושי א'**א'פסיכולוגיה05/02/201809:00
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'/תקשורת06/02/201809:0018/03/201809:00
בחינה10712114ניתוח שונות ויישומי מחשבא'פסיכולוגיה06/02/201809:0008/04/201814:00
עבודה10844211גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכלייםא'חקר סכסוכים06/03/201809:00
עבודה סמינריונית10844244סדנת תזהא'חקר סכסוכים/מ. ציבורית06/05/201809:00
בחינת ביניים10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתא'לימודי עבודה/מדע המדינה06/12/201716:15
בחינה10357777בחינת גמרא'לימודי דיפלומטיה07/02/201809:00
בחינה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןא'סוציולוגיה07/02/201814:00
בחינה אמריקאית10714480שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה07/02/201814:00
בחינה10527777בחינת גמרא'לימודי ביטחון07/02/201809:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'כלכלה08/02/201809:0018/03/201809:00
בחינה10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'מ. ציבורית08/02/201814:00
בחינה10844245יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומיא'חקר סכסוכים08/02/201814:00
בחינה10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותא'לימודי עבודה08/02/201809:0016/03/201809:00
בחינת בית10314583לאומיות ורב תרבותיותא'מדע המדינה08/02/201809:0018/03/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלת סייבר**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113560שווקים פיננסים**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113560שווקים, רגולציה ותחרות בישראל**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטים**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלת משפחה**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562משברים פיננסיים**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים במאקרו כלכלה**א'כלכלה08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה**א'כלכלה08/04/201809:00
בחינת ביניים10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה08/12/201711:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה09/02/201809:0018/03/201814:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתא'/סוציולוגיה09/02/201809:0016/03/201809:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'תקשורת09/02/201809:0015/04/201814:00
בחינה10113509אופציות ושווקים פיננסייםא'כלכלה09/02/201809:0025/03/201814:00
בחינת ביניים10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'מדע המדינה10/12/201709:0026/12/201712:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'כלכלה11/02/201814:0029/03/201809:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'לימודי עבודה/סוציולוגיה11/02/201814:0029/03/201814:00
בחינה10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'/פסיכולוגיה11/02/201809:0011/03/201814:00
בחינת בית10314486מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/תקשורת11/02/201809:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלא'כלכלה12/02/201814:0028/03/201809:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה12/02/201809:0011/03/201809:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'כלכלה12/02/201814:00
עבודה10844232המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחהא'חקר סכסוכים13/02/201809:00
בחינה10711102מבוא למדעי הפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה13/02/201809:0025/03/201814:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'לימודי עבודה/סוציולוגיה14/02/201809:00
בחינת בית10414297תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'סוציולוגיה14/02/201809:00
בחינת ביניים10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה14/12/201711:0005/01/201809:00
בחינת בית10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתא'סוציולוגיה15/01/201809:00
בחינה10412610חינוך וחברהא'סוציולוגיה15/02/201814:0008/04/201814:00
בחינת בית10311100כתיבה ומחקר במדע המדינהא'מדע המדינה מועד א: 15/02/2018 בשעה: 09:00 ; לקיחת מטלה 08/02/18
בחינה10511102על העבודהא'/לימודי עבודה15/02/201809:0028/03/201809:00
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'פסיכולוגיה15/02/201809:0028/03/201809:00
עבודה10844007שיטות ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכיםא'חקר סכסוכים15/02/201809:00
בחינת ביניים10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'מ. ציבורית15/12/201709:00
בחינת בית10414279תיאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theory והמטריאליזם החדשא'סוציולוגיה16/01/201809:00
בחינה10317777מבחן מסכםא'מדע המדינה II17/01/201810:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'מדע המדינה II17/10/201710:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'תקשורת18/02/201809:0008/04/201814:00
בחינת בית10413586מי מפחד מהאחר? עמדות כלפי קבוצות מיעוטא'לימודי עבודה/סוציולוגיה18/02/201809:0028/03/201809:00
בחינה10514040דיני עבודהא'לימודי עבודה18/02/201809:0018/03/201814:00
בחינה10825000בחינת גמרא'מ. ציבורית18/02/201809:00
בחינת בית10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה II18/02/201809:00
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'סוציולוגיה18/02/201809:00
בחינה10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה19/02/201809:0020/04/201809:00
עבודה10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיא'מדע המדינה19/02/201809:00
עבודה10314117גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'מדע המדינה II19/02/201809:00
עבודה10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא'מדע המדינה II19/02/201809:00
עבודה10356009מבוא לדיפלומטיהא'לימודי דיפלומטיה19/02/201809:00
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותא'סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומית**א'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714369הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**א'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714654פסיכולוגיה חברתית בשירות הבריאותא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714772פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשותא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714839נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**א'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10715602מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10852202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתא'תקשורת19/02/201809:00
עבודה10852645סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיניא'תקשורת19/02/201809:00
עבודה10853138עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטליא'תקשורת19/02/201809:00
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'תקשורת19/02/201809:00
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'תקשורת19/02/201809:00
בחינה10713707מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**א'פסיכולוגיה19/02/201809:0020/04/201809:00
עבודה10114715Theory and Practice of Votingא'כלכלה19/02/201809:00
עבודה10313797הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויותא'מדע המדינה19/02/201809:00
עבודה10313821אירופה במשברא'מדע המדינה19/02/201809:00
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II19/02/201809:00
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה II/סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10413580סוציולוגיה של חציית גבולא'לימודי עבודה/סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםא'סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10513410ארגונים בספרות ובקולנועא'לימודי עבודה19/02/201809:00
עבודה10514077קורס מחקר נושאי-היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירהא'לימודי עבודה19/02/201809:00
עבודה10514548היסטוריה של עובדיםא'לימודי עבודה/סוציולוגיה19/02/201809:00
עבודה10712338מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714102פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'א'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714482הקונפליקט היהודי ערביא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיבייםא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10714968יחסים ותהליכים בין קבוצתייםא'פסיכולוגיה19/02/201809:00
עבודה10824146קרקעות וצדק חלוקתיא'מ. ציבורית19/02/201809:00
עבודה10824166חשיבה אסטרטגיתא'מ. ציבורית19/02/201809:00
עבודה10824184התחדשות עירונית - סדנאא'מ. ציבורית19/02/201809:00
עבודה10852635אוריינות חדשותא'תקשורת19/02/201809:00
עבודה10852637פרקים בתולדות העיתונות העבריתא'תקשורת19/02/201809:00
עבודה10314497הפוליטיקה של משבר האירוא'מדע המדינה II/מדע המדינה21/01/201809:00
בחינת בית10114714Topics in Empirical Corporate Financeא'כלכלה21/02/201809:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה22/01/201814:0022/02/201814:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'//סוציולוגיה22/01/201809:0025/02/201809:00
בחינה10412617חברה ושוויון הזדמנויותא'סוציולוגיה22/01/201809:0026/02/201809:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'כלכלה22/01/201809:0022/02/201809:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'/סוציולוגיה22/01/201809:0025/02/201809:00
בחינה10514545פנסיה ופרישהא'לימודי עבודה22/01/201814:0021/02/201809:00
עבודה10844101שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'חקר סכסוכים22/02/201809:00
עבודה10844102שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'חקר סכסוכים22/02/201809:00
בחינה10712911למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטיא'פסיכולוגיה23/01/201809:0020/02/201809:00
בחינת בית10524010היבטים בסכסוך הישראלי פלסטיניא'לימודי ביטחון23/01/201809:00
בחינה10714737חקר התודעה: התנהגות ומוח**א'פסיכולוגיה23/01/201809:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתא'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/לימודי עבודה/סוציולוגיה24/01/201809:00
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'מ. ציבורית24/01/201809:0028/02/201814:00
בחינה10851052לחקור תקשורתא'תקשורת24/01/201809:0021/02/201809:00
עבודה10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'סוציולוגיה24/01/201809:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'מדע המדינה24/01/201809:0022/02/201809:00
בחינה10113461מדיניות כלכלית וחברתית בישראלא'כלכלה25/01/201814:0025/02/201809:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'כלכלה25/01/201809:0004/03/201809:00
בחינה10354037משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשרא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה25/01/201809:00
בחינה10354037משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשרא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה25/01/201809:0004/03/201814:00
בחינה10844004גישות משפטיות ואתיקה ציבוריתא'חקר סכסוכים25/01/201814:00
עבודה10313824הישראליזציה של היהדותא'מדע המדינה II/מדע המדינה25/03/201809:00
בחינה10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה26/01/201809:0028/02/201809:00
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'/לימודי עבודה26/01/201809:0027/02/201809:00
עבודה10844240יישוב סכסוכים במגדרא'חקר סכסוכים27/02/201809:00
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'כלכלה28/01/201809:0026/02/201809:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'/סוציולוגיה28/01/201814:0028/02/201809:00
בחינה10113301מימון ציבוריא'כלכלה28/01/201814:0027/02/201809:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'//סוציולוגיה28/01/201814:0028/02/201809:00
בחינת בית10714933אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםא'פסיכולוגיה28/01/201809:00
בחינה10114618שוקי עבודה ומחזורי עסקיםא'כלכלה29/01/201814:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'סוציולוגיה29/01/201809:0004/03/201814:00
בחינה10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסוןא'/פסיכולוגיה29/01/201814:0002/03/201809:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'מדע המדינה II/לימודי עבודה30/01/201814:00
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'מ. ציבורית30/01/201814:00
בחינה10356007משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומייםא'לימודי דיפלומטיה30/01/201814:00
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'לימודי עבודה//פסיכולוגיה30/01/201809:0004/03/201814:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה31/01/201814:0009/03/201809:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'כלכלה31/01/201809:0009/03/201809:00
בחינה10313795הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורטא'מדע המדינה31/01/201809:0028/02/201809:00
בחינה10844008בחינת פטור מסדנת גישורא'חקר סכסוכים31/10/201712:30
בחינת ביניים10313810מבוא לממשל אמריקאיב'מדע המדינה
בחינת ביניים10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה01/05/201816:0025/05/201809:00
בחינה10824026היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניותב'מ. ציבורית01/05/201815:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'/סוציולוגיה01/07/201809:0008/08/201809:00
בחינה10714823הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**ב'פסיכולוגיה01/07/201809:00
בחינת בית10314431ניהליזם וקולנועב'מדע המדינה II/מדע המדינה01/07/201809:0012/08/201809:00
בחינה10514030ניהול משאבי אנושב'לימודי עבודה01/07/201809:0023/08/201809:00
בחינת בית10414287תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20ב'סוציולוגיה01/07/201809:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהב'כלכלה02/07/201809:0010/08/201809:00
עבודה10844005מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים02/08/201809:00
עבודה סמינריונית10113560שווקים, רגולציה ותחרות בישראלב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסיםב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטיםב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562מאקרו כלכלה ושוק העבודהב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעהב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת עבודה וחינוךב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי ביתב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים במאקרו כלכלהב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562תורת ההחלטות ותורת המשחקיםב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562תכנון שווקיםב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113560כלכלה מוניטרית ומערכת הבנקאותב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלה ציבורית וכלכלה פוליטיתב'כלכלה02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562מדיניות בנקים מרכזייםב'כלכלה02/09/201809:00
בחינה10113214מתמטיקה מתקדמת לכלכלניםב'כלכלה03/07/201809:0012/08/201809:00
בחינה10527777בחינת גמרב'לימודי ביטחון03/07/201809:00
בחינת בית10114637החלטות בתנאי סיכוןב'כלכלה03/07/201809:00
בחינה10357777בחינת גמרב'לימודי דיפלומטיה03/07/201809:00
בחינה10711117סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'ב'פסיכולוגיה03/07/201809:0013/08/201809:00
בחינה10824038מיקרו כלכלהב'מ. ציבורית03/07/201809:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה04/07/201809:0013/08/201809:00
בחינה10712905פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקןב'פסיכולוגיה04/07/201809:0007/08/201809:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה05/07/201809:0003/08/201809:00
בחינה10412611מגדר וחברהב'חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה05/07/201809:0013/08/201809:00
בחינה10524011לוחמת סייבר ורובוטיקהב'לימודי ביטחון05/07/201814:00
בחינה10844230צדק מאחהב'חקר סכסוכים05/07/201814:00
בחינה10113303כלכלה מונטרית בישראלב'כלכלה06/07/201809:0015/08/201809:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'מדע המדינה06/07/201809:0010/08/201809:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'ב'כלכלה06/07/201809:0012/08/201814:00
בחינה10851051קו נקודה רשתב'תקשורת08/07/201809:0015/08/201814:00
בחינה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'מדע המדינה II08/07/201809:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישוםב'כלכלה09/07/201809:0019/08/201809:00
בחינה אמריקאית10714830מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדםב'פסיכולוגיה09/07/201809:00
עבודה10844243סכסוכים באיכות הסביבהב'חקר סכסוכים09/08/201809:00
בחינה10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה10/07/201809:0006/08/201814:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותב'לימודי עבודה/סוציולוגיה10/07/201809:0015/08/201809:00
בחינה10520025שיטות מחקרב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II10/07/201814:00
עבודה10114717Labor Market Discriminationב'כלכלה11/05/201809:00
בחינה10114108תיאוריה מאקרו כלכלית ב'ב'כלכלה11/07/201814:00
בחינה10112500חשבונאות לכלכלניםב'כלכלה11/07/201809:0022/08/201809:00
בחינה10844008בחינה לפטור מסדנת גישורב'חקר סכסוכים12/06/201813:00
בחינת בית10413590מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהב'לימודי עבודה/סוציולוגיה12/06/201809:0001/08/201809:00
בחינה10825000בחינת גמרב'מ. ציבורית12/07/201809:00
בחינה10844237היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודהב'חקר סכסוכים12/07/201814:00
בחינת בית10414434הרצון לחיות: סוציולוגיה ורפואה מונעתב'סוציולוגיה13/06/201809:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהב'מדע המדינה13/07/201809:0019/08/201809:00
בחינה10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'פסיכולוגיה13/07/201809:0017/08/201809:00
בחינה10113161אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007ב'כלכלה13/07/201809:0021/08/201809:00
בחינה10412614רפואה וחברהב'סוציולוגיה15/07/201809:0020/08/201809:00
בחינה10512100מבוא ליחסי עבודהב'לימודי עבודה15/07/201814:0021/08/201809:00
בחינה10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה15/07/201809:0020/08/201809:00
בחינה10317777בחינת גמרב'מדע המדינה II16/05/201810:00
בחינה10712316היסטוריה של הפסיכולוגיהב'/פסיכולוגיה16/07/201809:0017/08/201809:00
עבודה10313318מהפכות טכנולויות במלחמה(עודכן 14.9.17)ב'מדע המדינה16/07/201809:00
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתב'מדע המדינה16/07/201809:00
עבודה10315554ניתוח מחקר אמפיריב'מדע המדינה II16/07/201809:00
עבודה10414258מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורךב'סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהב'סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10513403תיאוריה ארגוניתב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10513407שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדטב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10513411עבודה ועובדים במאה ה-21ב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10514002שיטות מחקר כמותיות למתקדמיםב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10514079פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגוניב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10514080קורס מחקר נושאי- הבעת קול בארגוניםב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומיתב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10712339בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדרב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714756המערכת המוטורית במוח האדםב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714838נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריותב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714981אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדםב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10715942מבוא לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)ב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10824129מדיניות סביבה- אתגרים מרכזיים וגישות חדשניותב'מ. ציבורית16/07/201809:00
עבודה10824137חדשנות ניהולית במגזר הציבוריב'מ. ציבורית16/07/201809:00
עבודה10824178קיימות ומדיניות ציבוריתב'מ. ציבורית16/07/201809:00
עבודה10853135תקשורת, גזענות וסקסיזםב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10854322מנועי חיפוש וחברת המידעב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10854430תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציותב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10854441הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורתב'תקשורת16/07/201809:00
בחינה אמריקאית10714880שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataב'כלכלה16/07/201809:00
עבודה10114163סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפטב'כלכלה16/07/201809:00
עבודה10313798"מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראלב'מדע המדינה16/07/201809:00
עבודה10313800מחשבה פוליטית ותרבות בעולם משתנהב'מדע המדינה16/07/201809:00
עבודה10313918הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומייםב'מדע המדינה16/07/201809:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתב'מדע המדינה II16/07/201809:00
עבודה10356002מבוא למשא ומתןב'לימודי דיפלומטיה16/07/201809:00
עבודה10356010עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטותב'לימודי דיפלומטיה16/07/201809:00
עבודה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותב'לימודי עבודה/סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10413591הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתיתב'סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10513412מנהיגות ושינוי ארגוניב'לימודי עבודה16/07/201809:00
עבודה10513413אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודהב'לימודי עבודה/סוציולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714410פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'**ב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714749פילוסופיה של תהליכים מנטלייםב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714768שחמט וקוגניציהב'/פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714781MATLAB-המשך**ב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10715615מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**ב'פסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10824135סוגיות בתכנון עירוניב'מ. ציבורית16/07/201809:00
עבודה10824171מודלים של מנהיגותב'מ. ציבורית16/07/201809:00
עבודה10852200שיטות מחקר כמותניות בתקשורתב'תקשורת16/07/201814:00
עבודה10852647צעירות 2.0- ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10852650שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםב'תקשורת16/07/201809:00
עבודה10853077נושאים בפילוסופיה של התקשורתב'תקשורת16/07/201809:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלב'כלכלה17/06/201809:0024/07/201809:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'מדע המדינה17/06/201814:0023/07/201809:00
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב'/תקשורת17/06/201809:0024/07/201809:00
בחינה אמריקאית10714809פסיכופרמקולוגיהב'פסיכולוגיה17/06/201809:00
בחינה10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב'תקשורת17/07/201809:0019/08/201814:00
בחינת בית10313817מחשבה פוליטית בישראלב'מדע המדינה17/07/201809:0023/08/201809:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתב'לימודי עבודה/מדע המדינה17/07/201809:0024/08/201809:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה18/06/201809:0026/07/201809:00
בחינה10314582מבוא למחשבה אסטרטגית מודרניתב'כלכלה18/06/201809:00
בחינה10412616הגירה וחברהב'לימודי עבודה/סוציולוגיה18/06/201809:0023/07/201809:00
בחינה10714769קשב: התנהגות ומוח**ב'פסיכולוגיה18/06/201809:00
בחינת בית10714279פסיכופתולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה18/06/201809:00
בחינה10314582מבוא למחשבה אסטרטגית מודרניתב'לימודי ביטחון/מדע המדינה II18/06/201809:00
בחינה10114104תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**ב'כלכלה18/07/201814:00
בחינת בית10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתב'תקשורת/סוציולוגיה18/07/201809:0022/08/201809:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה18/07/201809:0012/08/201809:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה בב'כלכלה19/06/201814:0025/07/201809:00
בחינה10113550הסטוריה כלכליתב'כלכלה19/06/201809:0027/07/201809:00
בחינה10824026היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניותב'מ. ציבורית19/06/201809:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II19/06/201809:00
בחינה10713111מבחנים והערכה**ב'פסיכולוגיה19/06/201809:0025/07/201809:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתב'כלכלה19/06/201809:00
בחינה10113512רציונליות ומשחקיםב'כלכלה19/07/201809:0024/08/201809:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניב'מדע המדינה19/07/201809:0002/09/201809:00
עבודה10844003גישות פסיכולוגיות-חברתיותב'חקר סכסוכים19/07/201809:00
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה20/06/201809:0029/07/201809:00
בחינה10711123מבוא לתורות האישיותב'פסיכולוגיה20/07/201809:0003/09/201809:00
בחינת בית10114230כלכלת משפחה ומאקרו כלכלהב'כלכלה21/06/201809:00
בחינה10844002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים21/06/201814:00
בחינת ביניים10514030ניהול משאבי אנושב'לימודי עבודה22/04/201817:0025/05/201809:00
בחינה10112110המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתב'כלכלה22/06/201809:0017/08/201809:00
בחינה10113405שווקי המט"ח והשפעתם על המשקב'כלכלה22/06/201809:0030/07/201814:00
בחינה10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב'סוציולוגיה22/06/201809:0027/07/201809:00
בחינת בית10114669Regional Economics: Finance and Policy**ב'כלכלה23/07/201809:00
עבודה10114218אקונומטריקה 2ב'כלכלה23/07/201809:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'ב'כלכלה24/06/201809:0001/08/201809:00
בחינה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהב'פסיכולוגיה24/06/201809:00
בחינה10113474הגבלים עסקיים ורגולציה כלכליתב'כלכלה25/06/201809:0003/08/201809:00
בחינה10364019Quantitative Research Methodsב'הגירה25/06/201809:00
בחינה10411107ריבוד ואי שוויוןב'/סוציולוגיה25/06/201809:0003/08/201809:00
בחינה10824009שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבוריתב'מ. ציבורית26/06/201814:00
בחינת בית10712335צורות של מוות נפשיב'פסיכולוגיה26/06/201809:0010/08/201809:00
בחינת בית10715943על הנרקסיזםב'פסיכולוגיה26/06/201809:00
עבודה10844239סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"לב'חקר סכסוכים26/07/201809:00
בחינה10114101תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'ב'כלכלה27/04/201809:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'ב'כלכלה27/06/201814:0005/08/201814:00
בחינה10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II27/06/201814:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב'סוציולוגיה27/06/201809:0014/08/201809:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה גב'כלכלה27/06/201809:0005/08/201809:00
בחינה10524024האבולוציה של ה"ג'יהאד העולמי"- אלקאעדה , דאעש ומה שביניהםב'לימודי ביטחון28/06/201809:00
עבודה10844103גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקיםב'חקר סכסוכים28/06/201809:00
בחינה10111102יסודות הכלכלהב'כלכלה28/06/201809:0027/07/201809:00
בחינה10113191Introduction to Financial Economicsב'כלכלה28/06/201809:0006/08/201809:00
בחינת ביניים10313100התנהגות פוליטית בישראלב'מדע המדינה מועד א: 29/04/2018 בשעה: 09:00 ; בחינת בית
בחינת ביניים10411107ריבוד ואי שוויוןב'/סוציולוגיה29/04/201812:00
בחינה10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'תקשורת29/06/201809:0007/08/201809:00
בחינת בית10114694סחר חוץ והשקעה חיצוניתב'כלכלה30/05/201809:00
עבודה10712324סדנת מחקרבאפסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבאפסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10715612פרקטיקום שנה ב'באפסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבאתקשורת16/07/201809:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1באפסיכולוגיה16/07/201809:00
עבודה10715605פרקטיקום- שנה א'באפסיכולוגיה16/07/201809:00
בחינה10114605שיטות מתמטיות בכלכלהקכלכלה13/09/201814:0008/10/201814:00