א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'28/01/201814:0028/02/201809:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'22/01/201809:0025/02/201809:00
בחינה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'01/02/201814:0015/04/201814:00
בחינת ביניים10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'14/12/201711:0005/01/201809:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'01/02/201809:0011/03/201814:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתא'09/02/201809:0016/03/201809:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'11/02/201814:0029/03/201814:00
בחינה10412610חינוך וחברהא'15/02/201814:0008/04/201814:00
בחינה10412617חברה ושוויון הזדמנויותא'22/01/201809:0026/02/201809:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'29/01/201809:0004/03/201814:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'14/02/201809:00
עבודה10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'24/01/201809:00
עבודה10413580סוציולוגיה של חציית גבולא'19/02/201809:00
בחינת בית10413586מי מפחד מהאחר? עמדות כלפי קבוצות מיעוטא'18/02/201809:0028/03/201809:00
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'19/02/201809:00
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'18/02/201809:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותא'19/02/201809:00
בחינה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןא'07/02/201814:00
בחינת בית10414279תיאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theory והמטריאליזם החדשא'16/01/201809:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'19/02/201809:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםא'19/02/201809:00
בחינת בית10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתא'15/01/201809:00
בחינת בית10414297תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'14/02/201809:00