א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרחוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעה
10444026Interdisciplinary Seminar Seriesא'
בחינה10114116תאוריה מאקרו כלכלית א'**א'כלכלה
בחינה10356009מבוא לדיפלומטיהא'לימודי דיפלומטיה
בחינה10356010עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטותא'לימודי דיפלומטיה
בחינה10364002Theories of International Migrationא'
בחינה10364005Ethnic Identity in the Context of Migrationא'
בחינה10444007History of the Modern Middle Eastא'
בחינה10520010סוגיות בלימודים אסטרטגייםא'לימודי ביטחון
בחינה10584002גישות ותיאוריות בתקשורת פוליטיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
בחינה10997000מבוא לאיחוד האירופיא'
עבודה10313793תיאוריות של אינטגרציהא'מדע המדינה
עבודה10513403תיאוריה ארגוניתא'לימודי עבודה
עבודה10712336למה קשה לחשוב? הבטים קוגניטיבים לעיבוד מידעא'פסיכולוגיה
עבודה10714306הדרכה קלינית בריאיון ילדיםא'פסיכולוגיה
עבודה10714617אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קליניתא'פסיכולוגיה
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'פסיכולוגיה
10444003Principles and processes of negotiation in conflict resolutiא'
10444004Political Aspects of International conflict resolutionא'
10444009Socio-psychological Theories of conflict resolutionא'
10444024International Law and conflict resolutionא'
10444025Research Methodsא'
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'כלכלה
בחינה10114167משבר כלכליא'כלכלה
בחינה10114205אקונומטריקה א'**א'כלכלה
בחינה10364001Research methodsא'
בחינה10364010Migration and Health - Athropological Perspectivesא'
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'/סוציולוגיה
בחינה10444041Islamic Perspectives on Conflict Resolutionא'
בחינה10544219יישוב סכסוכים בעולם העבודה **א'חקר סכסוכים
בחינה10544240יישוב סכסוכים במגדרא'חקר סכסוכים
בחינה10997001כלכלת האיחוד האירופיא'
עבודה10514550קורס חניכה - קורס מרוכז , 4 מפגשים**א'לימודי עבודה
עבודה10714482הקונפליקט היהודי ערביא'פסיכולוגיה
עבודה10824166חשיבה אסטרטגיתא'מ. ציבורית
עבודה10824170מבוא לפיתוח בר קיימאא'מ. ציבורית
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'מדע המדינה01/02/201709:0007/03/201709:00
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'מ. ציבורית01/02/201709:0008/03/201714:00
בחינה10091840שיטת המשפט הישראליא'כלל פקולטטי01/02/201709:0003/03/201709:00
בחינה10712911למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטיא'פסיכולוגיה01/02/201714:0001/03/201709:00
עבודה10114620נושאים בהיסטוריה כלכלית של המאה העשריםא'כלכלה01/03/201709:00
עבודה10114686קבלת החלטות בתנאי אי וודאותא'כלכלה01/03/201709:00
עבודה10313694מחשבה פוליטית ביקורתית עכשוויתא'מדע המדינה01/03/201709:00
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה01/03/201709:00
עבודה10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה01/03/201709:00
עבודה10344006Theories of Political Leadershipא'01/03/201709:00
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותא'לימודי עבודה/סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10414279תאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theoryא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10513406נושאים נבחרים בשוק העבודה הישראליא'לימודי עבודה01/03/201709:00
עבודה10513407שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדטא'לימודי עבודה01/03/201709:00
עבודה10514077קורס מחקר נושאי: היבטים כלכליים וחברתיים של הגירהא'לימודי עבודה/סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10514548היסטוריה של עובדיםא'לימודי עבודה/סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10714681טיפול דינמי קצר מועדא'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיבייםא'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10714967התפתחות חברתיתא'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10824176סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכליא'מ. ציבורית01/03/201709:00
עבודה10852202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתא'תקשורת01/03/201709:00
עבודה10852635אוריינות חדשותא'תקשורת01/03/201709:00
עבודה10853077נושאים בפילוסופיה של התקשורתא'תקשורת01/03/201709:00
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'תקשורת01/03/201709:00
בחינה10113509אופציות ושווקים פיננסייםא'כלכלה01/03/201709:0021/04/201709:00
עבודה10114167משבר כלכליא'כלכלה01/03/201709:00
עבודה10313797הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויותא'מדע המדינה01/03/201709:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתא'מדע המדינה01/03/201709:00
עבודה10314117גישות ותאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'מדע המדינה01/03/201709:00
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה/סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10413587קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילהא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'לימודי עבודה/סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10512001שיטות מחקר איכותניותא'לימודי עבודה01/03/201709:00
עבודה10513408ניהול משאבי אנוש - הלכה למעשהא'לימודי עבודה01/03/201709:00
עבודה10514563נושאים נבחרים בייעוץ ארגוניא'לימודי עבודה/סוציולוגיה01/03/201709:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומית**א'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10714102פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'א'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10714390תפיסה וקשב א'**א'פסיכולוגיה01/03/201709:00
עבודה10852637פרקים בתולדות העיתונותא'תקשורת01/03/201709:00
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'תקשורת01/03/201709:00
עבודה10854432אתיקה ופרקטיקה בשיווק חברתי**א'תקשורת01/03/201709:00
בחינת ביניים10554002סטטיסטיקהא'משאבי אנוש01/12/201614:30
בחינה10113461מדיניות כלכלית וחברתית בישראלא'כלכלה02/02/201714:0005/03/201714:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתא'לימודי עבודה/מדע המדינה02/02/201714:0026/03/201714:00
בחינה10665001יחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזיא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים02/02/201709:00
בחינה10844004גישות משפטיותא'חקר סכסוכים02/02/201714:00
בחינה10851052לחקור תקשורתא'תקשורת02/02/201714:0008/03/201709:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'כלכלה02/02/201709:0010/03/201709:00
בחינה10661118היבטים חברתיים: קרקעות וצדק חלוקתיא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים02/03/201709:00
בחינת בית10344010Introduction to Politics & leadershipא'03/02/201709:00
בחינה10825000בחינת גמרא'מ. ציבורית03/03/201709:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישוםא'כלכלה05/02/201714:0008/03/201709:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'/סוציולוגיה05/02/201714:0010/03/201709:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'סוציולוגיה05/02/201714:0010/03/201709:00
בחינה אמריקאית10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'לימודי עבודה//פסיכולוגיה05/02/201714:0006/03/201714:00
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'כלכלה05/02/201709:0006/03/201709:00
בחינת בית10524014סוגיות בהיסטוריה של המודיעיןא'לימודי ביטחון05/02/201709:00
עבודה10661103ניהול ארגונים בסביבה דינאמיתא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים06/01/201709:00
בחינה10414297תיאוריה למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'סוציולוגיה06/02/201714:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוא'מדע המדינה06/02/201714:0002/04/201709:00
בחינה10354034כלכלה, מלחמה ושלוםא'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון06/02/201714:00
בחינה אמריקאית10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסוןא'/פסיכולוגיה06/02/201714:0009/03/201709:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'סוציולוגיה07/02/201709:0019/03/201709:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהא'מדע המדינה07/02/201709:0009/03/201709:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'מדע המדינה07/02/201714:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'כלכלה08/02/201709:0026/03/201709:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'סוציולוגיה08/02/201709:0008/03/201714:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה08/02/201709:0024/03/201709:00
בחינה10091820מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהא'כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה09/02/201709:0007/03/201709:00
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'מ. ציבורית09/02/201714:00
בחינה10113303כלכלה מוניטרית בישראלא'כלכלה09/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10334021The History of the Arab-Israeli Conflictא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון09/02/201710:00
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'לימודי עבודה10/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10661106משפט חוקתי ואתיקה ציבוריתא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים10/02/201709:00
בחינה אמריקאית10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה10/02/201709:0010/03/201709:00
בחינה אמריקאית10412604משפחה וחברהא'חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה10/02/201709:0019/03/201709:00
בחינה10091216מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות- הסבת אקדמאיםא'סעוד12/02/201709:0019/03/201714:00
בחינה10413589חינוך ושוויוןא'סוציולוגיה12/02/201714:0026/03/201709:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'תקשורת12/02/201714:0021/04/201709:00
בחינה10091214מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאותא'סעוד12/02/201709:0019/03/201714:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'כלכלה12/02/201714:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתא'מדע המדינה12/02/201709:0026/03/201709:00
בחינה10334003History of Strategic Doctrinesא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון13/02/201711:00
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה13/02/201709:0005/04/201714:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'כלכלה13/02/201714:0019/03/201714:00
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורטא'/פסיכולוגיה13/02/201709:0019/03/201709:00
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'תקשורת14/02/201709:0021/04/201709:00
בחינת בית10314486מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה14/02/201709:00
בחינת בית10714705קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'א'פסיכולוגיה14/02/201709:00
בחינה10313697פוליטיקה והכלכלה הבינלאומיתא'לימודי עבודה/מדע המדינה14/02/201709:0005/05/201709:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'סוציולוגיה14/02/201714:0005/04/201714:00
בחינה אמריקאית10714480שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה14/03/201708:00
בחינה אמריקאית10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'/פסיכולוגיה15/02/201709:0006/04/201709:00
בחינת בית10314431ניהליזם וקולנועא'מדע המדינה15/02/201709:0018/04/201709:00
בחינה10661102יסודות הכלכלהא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים16/02/201714:00
בחינה10091881מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'א'כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה16/02/201709:0005/05/201709:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'כלכלה16/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10544213סכסוכים בקהילה ויישובםא'חקר סכסוכים16/02/201714:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה17/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10113221ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקייםא'כלכלה17/02/201709:0018/04/201709:00
בחינה10574033לוחמת סייברא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית17/02/201709:00
בחינה10712114ניתוח שונות ויישומי מחשבא'פסיכולוגיה17/02/201709:0024/03/201709:00
בחינה10317777מבחן מסכםא'מדע המדינה18/01/201710:00
בחינת בית10114713DYNAMIC GAMES: NUMERICAL METHODS AND APPLICATIONSא'כלכלה18/12/201609:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתא'לימודי עבודה/מדע המדינה19/02/201709:0007/04/201709:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'לימודי עבודה/סוציולוגיה19/02/201709:0028/04/201709:00
בחינה10091213סטטיסטיקה ושיטות מחקר - הסבת אקדמאיםא'סעוד19/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'כלכלה19/02/201714:0007/04/201709:00
בחינה10091102מבוא לכלכלה ללא כלכלניםא'כלל פקולטטי/לימודי עבודה20/02/201714:0019/03/201714:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה20/02/201709:0005/04/201709:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלא'כלכלה20/02/201709:0024/03/201709:00
בחינת בית10714933אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםא'פסיכולוגיה20/02/201709:00
בחינת ביניים10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'מדע המדינה20/12/201610:1529/12/201611:15
בחינת ביניים10344019Introduction to Politics & leadershipא'20/12/201614:00
בחינת ביניים10344010Introduction to Politics & leadershipא'20/12/201614:00
בחינה10715602מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםא'פסיכולוגיה21/02/201709:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתא'מדע המדינה21/02/201709:0023/04/201714:00
בחינה10412614רפואה וחברהא'סוציולוגיה22/02/201709:0002/04/201714:00
בחינה10527777בחינת גמרא'לימודי ביטחון22/02/201709:00
בחינה אמריקאית10711102מבוא למדעי הפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה22/02/201709:0018/04/201714:00
בחינת בית10357777בחינת גמרא'לימודי דיפלומטיה22/02/201709:00
בחינה10091209מבוא לפסיכולוגיהא'סעוד23/02/201709:0024/03/201709:00
בחינה10091211מבוא לפסיכולוגיה- הסבת אקדמאיםא'סעוד23/02/201709:0024/03/201709:00
בחינה אמריקאית10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'פסיכולוגיה23/02/201714:0018/04/201709:00
בחינה10113132מבוא לתורת המשחקים - קורס Honor למצטייניםא'כלכלה23/02/201709:0006/04/201709:00
בחינה10511102על העבודהא'לימודי עבודה23/02/201709:0002/04/201714:00
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא'מדע המדינה24/01/201709:00
בחינה10554002סטטיסטיקהא'משאבי אנוש26/01/201714:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניא'מדע המדינה26/02/201714:0028/04/201709:00
עבודה10344008Introduction to Political Communicationא'26/02/201709:00
בחינה10113549תמריצים, אינפורמציה וחוזיםא'כלכלה26/02/201709:0002/04/201709:00
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלא'מדע המדינה26/02/201709:0023/04/201709:00
בחינת בית10714593טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים: היבטים תיאורטייםא'פסיכולוגיה26/02/201709:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'מדע המדינה26/10/201609:00
בחינה10712328"כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**א'חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה27/02/201709:0023/04/201714:00
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהא'תקשורת27/02/201709:0028/04/201709:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'תקשורת28/02/201714:0007/05/201709:00
בחינה אמריקאית10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה28/02/201709:0007/05/201709:00
בחינה10313918הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומייםא'מדע המדינה/סוציולוגיה28/02/201709:0007/05/201709:00
עבודה10661101מבוא למדיניות ציבוריתא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים29/01/201709:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה30/01/201709:0002/03/201709:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'כלכלה30/01/201709:0003/03/201709:00
בחינה10412607ריבוד ואי שוויוןא'סוציולוגיה30/01/201709:0002/03/201709:00
עבודה10664163מחקרי הערכה מקדמית של תכניות חברתיותא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים30/03/201709:00
עבודה10661111היבטים חברתיים פוליטיים וארגוניים של מדיניות: גלובליזציהא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים30/03/201709:00
בחינה10356007משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומייםא'לימודי דיפלומטיה31/01/201709:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'/סוציולוגיה31/01/201709:0005/03/201709:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'סוציולוגיה31/01/201709:0005/03/201709:00
בחינה10414263תאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןא'סוציולוגיה31/01/201714:00
בחינה10514040דיני עבודהא'לימודי עבודה31/01/201714:0003/03/201709:00
עבודה10334004The International Systemא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון31/01/201709:00
10356100הדרכה במאגרי מידע בלימודי דיפלומטיהב'לימודי דיפלומטיה
10444036Palestinian Politics and Societyב'
10444039Practicum: International NGO'sב'
בחינה10091215מחשבים בסיעודב'סעוד
בחינה10356002מבוא למשא ומתןב'לימודי דיפלומטיה
בחינה10364016Kinship Diasporas and Migration in International Relationsב'
בחינה10411100הדרכה במאגרי מידעב'סוציולוגיה
בחינה10413581יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהםב'סוציולוגיה
בחינה10444023Game Theoryב'
בחינה10521000הדרכה במאגרי מידע בלימודי ביטחון 9.3.16ב'לימודי ביטחון
בחינה10544232המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחהב'חקר סכסוכים
בחינה10714877פסיכותרפיה דינאמיתב'פסיכולוגיה
בחינה10824135סוגיות בתכנון עירוניב'מ. ציבורית
בחינה10852648דור הרשת**ב'תקשורת
בחינה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'תקשורת
בחינה10997004היסטוריה אירופיתב'
עבודה10661131חדשנות ניהוליתב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים
עבודה10714380הראיון הקליני- מבוגריםב'פסיכולוגיה
עבודה10714756המערכת המוטורית במוח האדםב'פסיכולוגיה
עבודה10824177מנהיגות אסטרטגיתב'מ. ציבורית
עבודה10852200שיטות מחקר כמותניות בתקשורתב'תקשורת
10444017Humanitarian Aid in Conflictב'
בחינה10313686פוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיותב'מדע המדינה
בחינה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'מדע המדינה
בחינה10364003Immigration Policy in Comparative Perspectiveב'
בחינה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותב'לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה
בחינה10544239סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינלאומייםב'חקר סכסוכים
בחינה10574000מבוא לדיפלומטיהב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
בחינה10712324סדנת מחקרב'פסיכולוגיה
בחינה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'פסיכולוגיה
בחינה10714644סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםב'פסיכולוגיה
בחינה10714749פילוסופיה של תהליכים מנטלייםב'פסיכולוגיה
בחינה10714779היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודהב'פסיכולוגיה
בחינה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'פסיכולוגיה
בחינה10714969סמינר מגמה חברתית ב'ב'פסיכולוגיה
בחינה10715604סמינר המגמה- קולוקוויוםב'פסיכולוגיה
בחינה10824137חדשנות ניהולית במגזר הציבוריב'מ. ציבורית
בחינה10844211גישות תרבותיות - איסלאםב'חקר סכסוכים
בחינה10852661ניו מדיה מתאוריה ליישום**ב'תקשורת
בחינה10854203שיטות מחקר איכותניותב'תקשורת
בחינה10854400פרקטיקום בתקשורת אחריות ואחריות חברתיתב'תקשורת
בחינה10997003משפט האיחוד האירופיב'
עבודה10714410פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'ב'פסיכולוגיה
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'פסיכולוגיה
עבודה10714747מודלים חישוביים בתהליכים קוגניטיביים**ב'פסיכולוגיה
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'פסיכולוגיה
עבודה10714838נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריותב'פסיכולוגיה
עבודה10716103הדרכה בפסיכותרפיה א'- ילדיםב'פסיכולוגיה
עבודה10664468משפט מינהלי ואיכות הסביבהב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים01/06/201709:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'מדע המדינה02/07/201714:0009/08/201709:00
בחינה10412616הגירה וחברהב'לימודי עבודה/סוציולוגיה02/07/201709:0011/08/201709:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתב'תקשורת02/07/201709:0008/08/201709:00
בחינת בית10714470שיטות מחקר בפסיכולוגיה חברתיתב'פסיכולוגיה02/07/201709:00
בחינה10091215מחשבים בסיעודב'סעוד02/08/201709:0004/09/201709:00
בחינה10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב'תקשורת02/08/201709:0017/09/201709:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלב'כלכלה03/07/201709:0006/08/201709:00
בחינה אמריקאית10714880שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה03/07/201709:00
בחינת בית10414287תיאוריה למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20ב'סוציולוגיה03/07/201709:00
בחינת בית10825000בחינת גמרב'מ. ציבורית03/08/201709:00
בחינת בית10114621צדק חלוקתיב'כלכלה04/06/201709:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה04/07/201709:0010/08/201709:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה בב'כלכלה04/07/201714:0007/08/201714:00
בחינה אמריקאית10713111מבחנים והערכה**ב'פסיכולוגיה04/07/201709:0009/08/201709:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתב'כלכלה04/07/201709:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה04/07/201709:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתב'לימודי עבודה/מדע המדינה04/08/201709:0010/09/201709:00
בחינה אמריקאית10712816פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתיב'/פסיכולוגיה04/08/201709:0015/09/201709:00
בחינה10113334החלטות בתנאי אי ודאותב'כלכלה04/08/201709:0006/09/201714:00
בחינה10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה05/07/201709:0014/08/201709:00
בחינה10313795הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורטב'מדע המדינה05/07/201709:0008/08/201709:00
בחינה10661110מיקרו כלכלהב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים05/07/201714:00
בחינת ביניים10554001שוק העבודהב'משאבי אנוש06/04/201711:45
בחינה10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב'סוציולוגיה06/07/201709:0014/08/201709:00
בחינה10554003התנהגות ארגונית ושינוי ארגוניב'משאבי אנוש06/07/201709:00
בחינה10844002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים06/07/201714:00
בחינה מעשית10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה06/07/201709:00
בחינת בית10413590מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהב'סוציולוגיה06/07/201709:0023/08/201709:00
בחינה10314582מבוא למחשבה אסטרטגית מודרניתב'כלכלה06/07/201709:00
בחינה10314582מבוא למחשבה אסטרטגית מודרניתב'לימודי ביטחון/מדע המדינה06/07/201709:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניב'מדע המדינה06/08/201714:0012/09/201709:00
בחינה אמריקאית10711123מבוא לתורות האישיותב'פסיכולוגיה06/08/201709:0017/09/201709:00
בחינת בית10413586עמדות כלפי קבוצות מיעוטב'לימודי עבודה/סוציולוגיה06/08/201709:0017/09/201709:00
בחינה10113405שווקי המט"ח והשפעתם על המשקב'כלכלה07/07/201709:0010/08/201709:00
בחינה10114104תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**ב'כלכלה07/07/201709:00
בחינה10091820מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהב'כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה07/07/201709:0021/08/201709:00
בחינת ביניים10514009שוק העבודהב'לימודי עבודה09/05/201716:0009/06/201709:00
בחינה10092812פסיכולוגיה התפתחותית לסיעודב'סעוד09/07/201709:0004/08/201709:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'ב'כלכלה09/07/201709:0016/08/201709:00
בחינה10313679מדיניות החוץ של ישראלב'מדע המדינה09/07/201709:0005/09/201709:00
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה09/07/201709:0013/08/201709:00
בחינה10520025שיטות מחקרב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה10/07/201709:00
בחינה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהב'פסיכולוגיה10/07/201709:00
בחינה10091840שיטת המשפט הישראליב'כלל פקולטטי10/07/201709:0017/08/201709:00
בחינה10113474רגולציה מיקרו כלכליתב'כלכלה10/07/201709:0014/08/201709:00
בחינת ביניים10512002שיטות מחקר כמותיותב'לימודי עבודה11/06/201713:0007/07/201709:00
בחינה10851051קו נקודה רשתב'תקשורת11/07/201709:0011/08/201709:00
בחינה10313100התנהגות פוליטית בישראלב'מדע המדינה11/07/201714:0013/08/201709:00
בחינה10514030ניהול משאבי אנושב'לימודי עבודה11/07/201709:0011/08/201709:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'ב'כלכלה12/07/201709:0020/08/201714:00
בחינה10412602פוליטיקה וחברהב'סוציולוגיה12/07/201709:0017/08/201709:00
בחינת בית10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב'מדע המדינה12/07/201714:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה גב'כלכלה12/07/201709:0020/08/201709:00
בחינת בית10714593טיפולים קוגניטיביים התנהגותייםב'פסיכולוגיה12/07/201709:00
בחינה10114108תיאוריה מאקרו כלכלית ב'ב'כלכלה13/07/201714:00
בחינה10544230צדק מאחהב'חקר סכסוכים13/07/201714:00
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלב'מדע המדינה13/07/201709:0016/08/201709:00
בחינה10661107מדיניות כלכלית בישראלב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים/מ. ציבורית13/07/201709:00
בחינת ביניים10514030ניהול משאבי אנושב'לימודי עבודה14/05/201717:0023/06/201709:00
בחינה10514009שוק העבודהב'לימודי עבודה14/07/201709:0018/08/201709:00
בחינה10714823הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**ב'פסיכולוגיה14/07/201709:00
בחינה10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'תקשורת14/07/201709:0022/08/201709:00
בחינה10554004ניהול משאבי אנושב'משאבי אנוש15/06/201714:00
עבודה10334008Modern Diplomacyב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון15/06/201709:00
בחינת בית10714279פסיכופתולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה16/07/201709:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהב'כלכלה16/07/201714:0025/08/201709:00
בחינה10113303כלכלה מונטרית בישראלב'כלכלה16/07/201709:0024/08/201709:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'סוציולוגיה16/07/201709:0023/08/201709:00
בחינה10317777בחינת גמרב'מדע המדינה17/05/201710:00
בחינה10315552שיטות מחקר לתלמידי מחקרב'מדע המדינה17/07/201709:00
בחינה אמריקאית10712908פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותב'/פסיכולוגיה17/07/201709:0021/08/201709:00
בחינת בית10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתב'סוציולוגיה17/07/201709:00
בחינת בית10714663מוטיבציהב'פסיכולוגיה17/07/201709:00
בחינת בית10584024רטוריקה ומנהיגות: מכיכר העיר ועד האינטרנטב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית18/06/201709:00
בחינה10091102מבוא לכלכלה ללא כלכלניםב'כלל פקולטטי/לימודי עבודה18/07/201714:0008/09/201709:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתב'מדע המדינה18/07/201709:0018/08/201709:00
בחינה10412615טבע או חברהב'סוציולוגיה18/07/201709:0007/08/201709:00
בחינה10665003הרשות המחוקקתב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים18/07/201709:00
בחינה10113214מתמטיקה מתקדמת לכלכלניםב'כלכלה19/07/201709:0018/08/201709:00
בחינה10711117סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'ב'פסיכולוגיה19/07/201714:0022/08/201709:00
בחינה אמריקאית10714830מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדםב'פסיכולוגיה19/07/201714:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה19/07/201709:0006/09/201714:00
בחינת ביניים10554004ניהול משאבי אנושב'משאבי אנוש20/04/201715:30
בחינה10313102מדיניות ומדינאות מעשיתב'מדע המדינה20/07/201709:0024/08/201709:00
בחינה10412611מגדר וחברהב'חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה20/07/201709:0010/09/201709:00
בחינה10114101תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'ב'כלכלה21/04/201709:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'מדע המדינה21/07/201709:0025/08/201709:00
בחינה10712335צורות של מוות נפשיב'פסיכולוגיה21/07/201709:0025/08/201709:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'ב'כלכלה21/07/201709:0003/09/201714:00
בחינה10334009International Lawב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון22/06/201710:00
בחינה10554105שיטות מחקר איכותניותב'משאבי אנוש23/06/201709:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישוםב'כלכלה23/07/201714:0011/09/201709:00
בחינת בית10357777בחינת גמרב'לימודי דיפלומטיה23/07/201709:00
בחינה10312102שיטות מחקרב'מדע המדינה23/07/201709:0008/09/201709:00
בחינה10527777בחינת גמרב'לימודי ביטחון23/07/201709:00
בחינה10091882מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'ב'כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה24/07/201709:0004/09/201709:00
בחינת בית10313794אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרניב'מדע המדינה/סוציולוגיה24/07/201709:0012/09/201709:00
בחינה10554104שיטות מחקר כמותניותב'משאבי אנוש25/04/201709:00
בחינה10344022Research Methodsב'/תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון25/06/201709:00
בחינה10524011לוחמת סייבר ורובוטיקהב'לימודי ביטחון25/06/201717:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותב'סוציולוגיה25/07/201709:0007/09/201709:00
בחינה10512002שיטות מחקר כמותיותב'לימודי עבודה25/07/201714:0007/09/201709:00
בחינה10524022מעקב: טכנולוגיה, תיאוריה ואתיקהב'לימודי ביטחון25/07/201709:00
בחינת בית10714816מהמוח לנפש ובחזרה- תובנות לנוירופסיכיאטריהב'פסיכולוגיה26/06/201709:00
בחינה10344016Public Diplomacy & Propagandaב'26/06/201709:00
עבודה10852058כתבת טלוויזיהב'תקשורת26/06/201709:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה/סוציולוגיה26/07/201709:00
בחינה אמריקאית10714809פסיכופרמקולוגיהב'פסיכולוגיה26/07/201709:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב'סוציולוגיה26/07/201709:0005/09/201709:00
בחינה10112500חשבונאות לכלכלניםב'כלכלה26/07/201709:0014/09/201709:00
בחינה אמריקאית10713707מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**ב'פסיכולוגיה26/07/201709:0013/09/201709:00
עבודה10714781MATLAB B - המשךב'פסיכולוגיה26/07/201709:00
בחינה10714784מבוא לסטטיסטיקה בייסיאניתב'פסיכולוגיה27/06/201716:00
בחינת בית10313552המחשבה הפוליטית בציונותב'מדע המדינה27/07/201709:0007/09/201709:00
בחינה10113346כלכלה ומשפטב'כלכלה27/07/201709:0015/09/201709:00
בחינת בית10714981אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדםב'פסיכולוגיה28/06/201709:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהב'מדע המדינה28/07/201709:0015/09/201709:00
בחינה אמריקאית10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'פסיכולוגיה28/07/201709:0006/09/201709:00
בחינה10344014Politics and Media: Political Theories and Institutions throב'29/06/201709:00
בחינה10554001שוק העבודהב'משאבי אנוש29/06/201709:00
בחינה10113550הסטוריה כלכליתב'כלכלה30/07/201709:0003/09/201709:00
בחינה10512100מבוא ליחסי עבודהב'לימודי עבודה30/07/201714:0014/09/201709:00
בחינה אמריקאית10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה30/07/201709:0013/09/201709:00
בחינת בית10524023דיפלומטים ודיפלומטיה במלחמת העולם השנייהב'לימודי ביטחון30/07/201709:00
עבודה10114218אקונומטריקה 2ב'כלכלה30/07/201709:00
עבודה10114230כלכלת משפחה ומאקרו כלכלהב'כלכלה30/07/201709:00
עבודה10313798"מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראלב'לימודי עבודה/מדע המדינה/סוציולוגיה30/07/201709:00
עבודה10313850צבא שיש לו מדינה? יחסי צבא מדינה וביטחון לאומי במאה ה-20ב'מדע המדינה30/07/201709:00
עבודה10513409מנהיגות: הפוליטיקה של הובלת שינויים ותהליכים בארגוני עבודהב'לימודי עבודה30/07/201709:00
עבודה10514564פנסיה, פרישה וגילנותב'לימודי עבודה30/07/201709:00
עבודה10854438שיטות למחקר באינטרנטב'תקשורת30/07/201709:00
בחינת בית10414295תיאוריות למתקדמים: עיון מחודש במושג "התודעה הכוזבת"ב'סוציולוגיה30/07/201709:00
עבודה10114215סוגיות בכלכלה ציבוריתב'כלכלה30/07/201709:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'סוציולוגיה30/07/201709:00
עבודה10414258מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורךב'סוציולוגיה30/07/201709:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'סוציולוגיה30/07/201709:00
עבודה10513404ייעוץ ארגוניב'לימודי עבודה/סוציולוגיה30/07/201709:00
עבודה10513405אי-שוויון כלכלי-חברתי בישראלב'לימודי עבודה30/07/201709:00
עבודה10514002שיטות מחקר כמותיות** השיעור יתקיים פעם בשבועיים**ב'לימודי עבודה30/07/201714:00
עבודה10514538עבודה ועובדים בראי הקולנועב'לימודי עבודה30/07/201709:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומיתב'פסיכולוגיה30/07/201709:00
עבודה10714768שחמט וקוגניציהב'פסיכולוגיה30/07/201714:00
עבודה10714858פסיכואנליזה התייחסותיתב'פסיכולוגיה30/07/201709:00
עבודה10824026היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניותב'מ. ציבורית30/07/201709:00
עבודה10824107היבטים משפטיים במדיניות סביבהב'מ. ציבורית30/07/201709:00
עבודה10824171מודלים של מנהיגותב'מ. ציבורית30/07/201709:00
עבודה10854441הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורתב'תקשורת30/07/201709:00
בחינה10824038מיקרו כלכלהב'מ. ציבורית31/07/201709:00
בחינה אמריקאית10712316היסטוריה של הפסיכולוגיהב'פסיכולוגיה31/07/201714:0008/09/201709:00
בחינת בית10313699"מקום" במחשבה הפוליטית בישראלב'מדע המדינה31/07/201709:0017/09/201709:00
עבודה10715606אבחון והערכה 2- תרגילבאפסיכולוגיה
עבודה10853000המדיה - מבט מקרובבאתקשורת
עבודה10854105מחקרים עכשוויים בתקשורת - שנתיבאתקשורת
בחינה10584500פוליטיקה ומשטר בישראלבאדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית16/06/201709:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1באפסיכולוגיה30/08/201709:00
בחינה10574013מבוא למשפט בינלאומי - מלחמה ושלוםקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית02/08/201709:00
עבודה10334022Political Economyקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון03/08/201709:00
בחינת בית10665010יישוב סכסוכים במרחב הציבוריקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים03/10/201709:00
בחינה10584025תקשורת, דעת קהל ופוליטיקה במזה"תקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית09/08/201709:00
בחינה10335000Comprehensive Examקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון10/08/201709:00
בחינה10345000Comprehensive Examק10/08/201709:00
בחינה10114605שיטות מתמטיות בכלכלהקכלכלה18/09/201714:0016/10/201709:00
בחינה10554102סוגיות בניהול משאבי אנושקמשאבי אנוש18/09/201709:00
בחינה10668888בחינת גמרקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים18/09/201709:00
בחינה10574005הביטחון הלאומי של ישראלקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית18/10/201709:00
בחינה10668888בחינת גמרקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים23/07/201709:00
בחינה10661114עלות תועלתקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים27/09/201709:00
בחינה10661114עלות תועלתקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים31/07/201712:00