א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10544230צדק מאחהב'13/07/201714:00
בחינה10544232המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחהב'
בחינה10544239סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינלאומייםב'
בחינה10844002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב'06/07/201714:00
בחינה10844211גישות תרבותיות - איסלאםב'