א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'05/02/201714:00
בחינת ביניים10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'09/01/201709:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'31/01/201709:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'14/02/201714:00
בחינה אמריקאית10412604משפחה וחברהא'10/02/201709:00
בחינה10412607ריבוד ואי שוויוןא'30/01/201709:00
בחינה10412614רפואה וחברהא'22/02/201709:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'07/02/201709:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'01/03/201709:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'08/02/201709:00
עבודה10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'01/03/201709:00
עבודה10413587קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילהא'01/03/201709:00
בחינה10413589חינוך ושוויוןא'12/02/201714:00
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'01/03/201709:00
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'01/03/201709:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותא'01/03/201709:00
בחינה10414263תאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןא'31/01/201714:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'01/03/201709:00
עבודה10414279תאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theoryא'01/03/201709:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'01/03/201709:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםא'01/03/201709:00
בחינה10414297תיאוריה למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'06/02/201714:00