%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9%u05E4"%u05D1

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 %u05D7%u05D3-%u05D7%u05D5%u05D2%u05D9 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510100 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
0351.1115.02
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
תרגיל
0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1109.01
מבוא לכימיה אורגנית
שיעור
פרופ' פורטנוי משה

09:00
0351.1812.02
פיזיקה כללית א'2
תרגיל
0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
0351.1115.01
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
שיעור
ד"ר ראובני שלומי

0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1109.01
מבוא לכימיה אורגנית
שיעור
פרופ' פורטנוי משה

10:00
0351.1812.02
פיזיקה כללית א'2
תרגיל
0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
0351.1115.01
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
שיעור
ד"ר ראובני שלומי

0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1100.01
תכנות
שיעור
מר קון רוני

11:00
0366.1125.02
חדו"א 2 ג
תרגיל
מר פליישר אופיר

0351.1800.01
מעבדה בפיזיקה א' - שנתית
מעבדה
0351.1115.01
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
שיעור
ד"ר ראובני שלומי

0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1100.01
תכנות
שיעור
מר קון רוני

12:00
0366.1125.02
חדו"א 2 ג
תרגיל
מר פליישר אופיר

   
0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1825.01
קינטיקה
שיעור
פרופ' מרקוביץ גיל

13:00
0351.1825.02
קינטיקה
תרגיל
0351.1100.02
תכנות
תרגיל
גב' פרי לילך

 
0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1825.01
קינטיקה
שיעור
פרופ' מרקוביץ גיל

14:00
0351.1109.03
מבוא לכימיה אורגנית
תרגיל
0366.1125.01
חדו"א 2 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

 
0351.1108.04
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' יורם זלצר

0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

15:00
0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

0366.1125.01
חדו"א 2 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

   
0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

16:00
0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

       
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00