אשכול בחירה - יהדות

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411724701 מדינת הלאום ורב תרבותיות פרופ' בנבג'י יצחק
א' ד 18:00-16:00 202 3 ש"ס
1411692901 זהות יהודית במשפט הישראלי פרופ' אדרעי אריה
א' א 20:00-17:00 303 4 ש"ס
1411746501 משפט עברי - סדנה פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
א' ד 18:00-16:00 103 3 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמ. יום שעות חדר ש"ס הערה
1411741901 הלכה והיסטוריה בעת החדשה ד"ר קופר לוי
ב' ה 16:00-14:00 204 2 ש"ס