תואר שני מחקרי - קורסים ייעודיים

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411606301 מיזוגים ורכישת חברות פרופ' קמר אהוד
א' ה 16:30-15:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס
1411610040 תאגידים במרחב העבר-לאומי ד"ר לוסטיג דורין
א' ב 11:00-09:30 017-מרכז 2 ש"ס
1411539040 חשיבה משפטית מודרנית בהקשרה התרבותי וההיסטורי פרופ' לחובסקי אסף
א' ב 16:30-15:00 306 2 ש"ס
1411800240 תיאוריות של קניין פרופ' דגן חנוך
ב' ד 16:30-15:00 017-מרכז 2 ש"ס
1411661340 שיטות מחקר איכותניות למשפטנים ד"ר הקר דפנה
ב' ה 16:30-15:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411704840 המפנה האתי פרופ' לביא שי
ד"ר פוראני חאלד
ב' ב 16:30-15:00 021 - א. צגלה 2 ש"ס שינוי חדר-11.3.13