אשכול בחירה - פילוסופיה

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
אין נתונים
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411507801 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית ד"ר דיין-אורבך אילנה
ב' ב 16:00-14:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס שינוי ביום ושעות ההוראה-30.12.18
1411576001 חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות פרופ' גרוס אייל
ב' ב 19:00-16:00 205 4 ש"ס
1411746001 Private Law Theory - HFN Workshop פרופ' דגן חנוך
פרופ' דורפמן אביחי
ב' ה 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס