אשכול בחירה - יהדות

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411724701 מדינת הלאום ורב תרבותיות פרופ' בנבג'י יצחק
א' א 16:00-14:00 303 3 ש"ס
1411746501 משפט עברי - סדנה א' פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
א' ד 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411741901 הלכה והיסטוריה בעת החדשה ד"ר קופר לוי
ב' ה 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411734201 פמיניזם דתי במשפט הישראלי גב' שגיב משואה
ב' ד 20:00-18:00 203 2 ש"ס
1411746601 משפט עברי - סדנה ב' פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
ב' ד 20:00-18:00 201 3 ש"ס