אשכול בחירה - פילוסופיה

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
אין נתונים
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411507801 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית ד"ר דיין-אורבך אילנה
ב' ב 16:00-14:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411597001 הזכות לפרטיות פרופ' בירנהק מיכאל דן
ב' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411576001 חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות פרופ' גרוס אייל
ב' ב 21:00-18:00 202 4 ש"ס
1411738001 Private Law Theory - HFN Workshop פרופ' דגן חנוך
פרופ' דורפמן אביחי
ב' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס