אשכול בחירה - יהדות

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411717801 משפט עברי - סדנה פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
ד"ר מוניקנדם יפעת
א' ד 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411724701 מדינת הלאום ורב תרבותיות פרופ' בנבג'י יצחק
ב' ד 18:00-16:00 303 3 ש"ס
1411739040 Torah and Law: Do they Walk Together? Prof. Stone Suzanne
פרופ' מנחם לורברבוים
ב' ד 16:00-14:00 305 2 ש"ס