מוזיקה

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
מוזיקה (מסלול 425)
מרכזי המסלול: ד"ר אורי רום וגב' אלין גבאי
לא ניתן לסיים את הלימודים בשנה אחת
לימודי חינוך (מסגרת 100) : 16 ש"ס
א' 0769.1000.01 היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראה שיעור גב' כהן רוזנברג הדס
ג 12:00-10:00 2
ב' 0769.1000.02 היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראה שיעור גב' כהן רוזנברג הדס
ג 12:00-10:00 2
ב' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל שיעור ד"ר הופמן תמי
ג 12:00-10:00 2
א' 0769.1002.03 מערכת החינוך בישראל שיעור ד"ר הופמן תמי
ג 12:00-10:00 2
ב' 0769.1003.01 להתבגר בישראל: תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי שיעור ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
א 11:30-10:00 2
א' 0769.1004.01 לומדים בעלי צרכים מיוחדים שיעור ד"ר זיו אורית
א 10:00-08:30 2
ב' 0769.1004.02 לומדים בעלי צרכים מיוחדים שיעור ד"ר זיו אורית
א 10:00-08:30 2
ב' 0769.1005.01 שפות ואוריינות בהקשרי חינוך וחברה: הלכה ומעשה שיעור פרופ' ענבר עפרה
א 20:00-18:00 2
ב' 0769.1005.02 שפות ואוריינות בהקשרי חינוך וחברה: הלכה ומעשה שיעור פרופ' ענבר עפרה
א 16:00-14:00 2
א' 0769.1014.01 סוגיות יסוד במחשבת החינוך שיעור פרופ' פרוגל שי
ג 10:00-08:30 2
א' 0769.1006.04 תכנון לימודים שיעור ד"ר לאור-בלסבלג נילי
א 12:00-10:00 2
ב' 0769.1007.01 הערכת הישגים: מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד (קורס רגיל) שיעור ד"ר ריינדרס-כפרי סיגל
ג 10:00-08:30 2
ב' 0769.1007.02 הערכת הישגים - מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד (קורס מקוון) שיעור ד"ר לוי-ורד עדי
ג 10:00-08:30 2
ב' 0769.1007.03 הערכת הישגים - מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד (קורס מקוון) שיעור ד"ר לוי-ורד עדי
ג 10:00-08:30 2
בקבוצות המתקיימות באופן מקוון יתקיימו 2 מפגשים במהלך הסמ'
ב 14/3/17 ובתאריך נוסף שיפורסם בהמשך
פדגוגיה ומתודיקה כללית ובהוראת המקצוע (מסגרת 200): 12 ש"ס
אב 0769.2062.01 ידע פדגוגי של הוראת המוזיקה שיעור לא יינתן בתשע"ז
ג 16:00-14:00 4
פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים
מומלץ ללמוד במקביל להתנסות המעשית
ב' 0769.2003.03 יישומים טכנולגיים בחינוך (קורס מקוון) שיעור ד"ר פורקוש-ברוך אלונה
ג 21:15-19:45 2
ב' 0769.2003.04 יישומים טכנולגיים בחינוך (קורס מקוון) שיעור גב' גדות רבקה
ג 21:15-19:45 0
מפגש אוריינטציה בו ינתנו הנחיות לגבי אופן ההתנהלות בקורס
המקוון יתקיים ביום שלישי 14/3/17 בין השעות 19:15-20:00
ב' 0769.5000.01 בחינת פטור במיומנויות מוזיקליות 0
6 ש"ס בביה"ס למוזיקה:
יש לבחור קורס אחד בהיקף 4 ש"ס,
וקורס נוסף בהיקף 2 ש"ס בביה"ס למוזיקה,
באישור מרכזי המסלול
קורסים בהיקף של 4 ש"ס באישור מרכזי המסלול
אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה שו"ת מר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
ד 16:00-14:00 4
אב 0842.3454.01 יסודות ניצוח תזמורת למבצעים שו"ת ד"ר רום אורי
ד 16:00-14:00 2
קורסים בהיקף של 2 ש"ס באישור ראשי המסלול:
א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים סדנה מר סרוסי ראובן
ג 20:00-18:00 2
ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים סדנה מר סרוסי ראובן
ג 20:00-18:00 2
אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה (מסגרת 300) : 4 ש"ס
אב 0769.3005.06 סמינריון בחינוך: אוריינות מחקרית בחינוך סמינר ד"ר לאור-בלסבלג נילי
ג 14:00-12:00 4
התנסות מעשית בהוראה (מסגרת 400): 16 ש"ס
אב 0769.4080.01 התנסות מעשית בבית הספר עבודה מעשית לא יינתן בתשע"ז
12
פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים
תתקיים במרוכז בבית ספר שייקבע ע"י מרכזת הההתנסות
אב 0769.4079.01 סדנה מלווה את ההתנסות המעשית סדנה לא יינתן בתשע"ז
ג 18:00-16:00 4
פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים
תכנית לימודים לבעלי תואר שני בתחום - 32 ש"ס
לא ניתן לסיים את הלימודים בשנה אחת
לימודי חינוך (מסגרת 100) - 8 ש"ס
א' 0769.1006.04 תכנון לימודים שיעור ד"ר לאור-בלסבלג נילי
א 12:00-10:00 2
ב' 0769.1007.01 הערכת הישגים: מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד (קורס רגיל) שיעור ד"ר ריינדרס-כפרי סיגל
ג 10:00-08:30 2
ב' 0769.1007.02 הערכת הישגים - מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד (קורס מקוון) שיעור ד"ר לוי-ורד עדי
ג 10:00-08:30 2
ב' 0769.1007.03 הערכת הישגים - מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד (קורס מקוון) שיעור ד"ר לוי-ורד עדי
ג 10:00-08:30 2
בקבוצות המתקיימות באופן מקוון יתקיימו 2 מפגשים במהלך הסמ'
ב 14/3/17 ובתאריך נוסף שיפורסם בהמשך
א' 0769.1004.01 לומדים בעלי צרכים מיוחדים שיעור ד"ר זיו אורית
א 10:00-08:30 2
ב' 0769.1004.02 לומדים בעלי צרכים מיוחדים שיעור ד"ר זיו אורית
א 10:00-08:30 2
ב' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל שיעור ד"ר הופמן תמי
ג 12:00-10:00 2
א' 0769.1002.03 מערכת החינוך בישראל שיעור ד"ר הופמן תמי
ג 12:00-10:00 2
פדגוגיה ומתודיקה כללית ובהוראת המקצוע (מסגרת 200): 4 ש"ס
אב 0769.2062.01 ידע פדגוגי של הוראת המוזיקה שיעור לא יינתן בתשע"ז
ג 16:00-14:00 4
פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים
מומלץ ללמוד במקביל להתנסות המעשית
אורינות מחקר בחינוך ובהוראה (מסגרת 300) - 4 ש"ס
אב 0769.3005.06 סמינריון בחינוך: אוריינות מחקרית בחינוך סמינר ד"ר לאור-בלסבלג נילי
ג 14:00-12:00 4
שיעורי בחירה (מסגרת 790) 4 ש"ס
א' 0769.7001.01 ניהול כיתה כקבוצה חברתית שיעור גב' סלונים כרמית
א 16:00-14:00 2
ב' 0769.7001.02 ניהול כיתה כקבוצה חברתית שיעור גב' פן לאה
א 10:00-08:30 2
ב' 0769.2094.01 אילתור ויצירתיות בהוראה שיעור ד"ר שם-טוב נפתלי
ג 18:00-16:00 2
ב' 0769.7095.01 שיח מחנכים בעקבות שאלת הזהות הישראלית שיעור ד"ר יעקובוביץ רגב
ג 19:45-18:15 2
ב' 0769.7093.01 נוער בסיכון ובהדרה שיעור גב' לרר-כנפו אורית
ג 16:00-14:00 2
ב' 0769.2044.01 מדיניות חינוך ורווחה שיעור ד"ר מארק נילי
א 14:00-12:00 2
ב' 0769.2002.01 ממורה מתחיל לפרופסיונאל:מחשבות על התפתחותם המקצועית של מורים שיעור ד"ר תמיר ערן
ג 16:00-14:00 2
א' 0769.2022.01 חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה: היבטים משפטיים שיעור עו"ד כפרי יעל
א 14:00-12:00 2
ב' 0769.1021.01 פסיכופתולוגיה בבית הספר - הגלוי והסמוי שיעור ד"ר צורף אסף
ה 10:00-08:30 2
א' 0769.7003.01 חקר השיח הכיתתי ככלי רפלקטיבי בהוראה שיעור ד"ר נץ הדר
ג 16:00-14:00 2
ב' 0769.7004.01 פרקטיקות של שפה ומגדר בחברה ובחינוך שיעור ד"ר נץ הדר
א 14:00-12:00 2
ב' 0769.2003.03 יישומים טכנולגיים בחינוך (קורס מקוון) שיעור ד"ר פורקוש-ברוך אלונה
ג 21:15-19:45 2
ב' 0769.2003.04 יישומים טכנולגיים בחינוך (קורס מקוון) שיעור גב' גדות רבקה
ג 21:15-19:45 0
מפגש אוריינטציה בו ינתנו הנחיות לגבי אופן ההתנהלות בקורס
המקוון יתקיים ביום שלישי 14/3/17 בין השעות 19:15-20:00
ב' 0769.2052.01 משפט וחינוך שיעור עו"ד כפרי יעל
א 16:00-14:00 2
התנסות מעשית בהוראה (מסגרת 400): 12 ש"ס
אב 0769.4082.01 התנסות מעשית בבית הספר עבודה מעשית לא יינתן בתשע"ז
8
תתקיים במרוכז בבית ספר שייקבע ע"י מרכזת הההתנסות
פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים
אב 0769.4079.01 סדנה מלווה את ההתנסות המעשית סדנה לא יינתן בתשע"ז
ג 18:00-16:00 4
פתיחת הקורס מותנית במספר התלמידים