רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455343901   מבוא לביולוגיה מבנית   א'   א  22/01/2016   
      ב  24/02/2016   

הפקולטה למדעי החיים