רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455265601   פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים   א'   א  19/06/2016   
      ב  19/07/2016   

הפקולטה למדעי החיים