רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0421381401   מנגנוני קטליזה אנזימטית   ב'   א  27/06/2016   
      ב  02/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים