רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455343901   מבוא לביולוגיה מבנית   א'   א  27/01/2015   
      ב  22/02/2015   

הפקולטה למדעי החיים